Stranica za slijepe

Korištenje gradiva

 • Korištenje gradiva

  Korištenje arhivskog gradiva je pojam koji podrazumijeva:

  • pregledavanje,
  • prepisivanje,
  • objavljivanje,
  • izlaganje,
  • izradu i izdavanje ovjerenih preslika i
  • posudbu arhivskog gradiva,
  • uporabu obavijesnih pomagala o arhivskom gradivu bez obzira na kojem je nosaču zapisa gradivo sačuvano.

  Arhivsko gradivo daje se na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarenja ili zaštite osobnih prava i u druge svrhe.


  POSTUPAK ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJEM GRADIVA

  Korisnik podnosi pisani zahtjev za pristup gradivu na obrascu u koji se upisuju osobni podaci i svrha korištenja na sljedeći način:

  • osobno u Čitaonici Arhiva, Prolaz A. K. Miošića u Bjelovaru (iza katedrale) od 8 - 14:30 sati,
  • poštom na adresu Državni arhiv u Bjelovaru, Trg E. Kvatenika 3, 43000 Bjelovar
  • elektroničkom poštom na pisarnica@dabj.hr ili senad.adulovic@dabj.hr

  Primjerak obrasca zahtjeva može se preuzeti sa mrežnih stranica Arhiva, a dostupan je i u Čitaonici Arhiva ili e-mailom na traženje korisnika.

  Odobrenje za pristup gradivu vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev, a prikupljeni osobni podaci štite se sukladno važećim propisima.

  Ako traženo gradivo glasi na podnositelja zahtjeva, a pritom rokovi dostupnosti nisu istekli, podnositelj zahtjeva mora dokazati svoj identitet predočenjem osobnih isprava.
  Ako se zahtjev šalje poštom ili elektroničkom poštom, podnositelj je dužan priložiti preslik osobne isprave.

  Ako traženo gradivo ne glasi na podnositelja zahtjeva, a rokovi dostupnosti istoga nisu istekli, stranka je obvezna uz zahtjev priložiti i dokaz o svome pravnom interesu (punomoć, ovlaštenje, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor i sl.).

  Prilikom predaje zahtjeva korisnik je dužan ispuniti sve potrebne podatke.

  • Fizičke osobe trebaju navesti ime i prezime, adresu i telefon/mobitel.
  • Zahtjevi pravnih osoba moraju sadržavati točan naziv tvrtke/institucije/udruge, OIB, adresu za isporuku preslika, e-mail adresu za dostavu e-računa/PDF računa te ime i prezime osobe koja u ime pravne osobe predaje zahtjev.

  Kod javnih naručitelja poželjna je i narudžbenica.

  Ukoliko nedostaje neki od traženih podataka, zahtjev se ne može zaprimiti u obradu.

  Državni arhiv u Bjelovaru dužan je odgovoriti na svaki zaprimljeni zahtjev u roku 30 dana od dana primitka zamolbe.

  Gradivo se izdaje na uvid u pravilu trećeg dana nakon odobrenja zahtjeva za narudžbu arhivskog gradiva.


  NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA

  Arhivsko gradivo izdaje se na uvid i istraživanje u Čitaonici prema Pravilniku o radu čitaonice.

  Dokumenti potrebni u službene svrhe na korištenje se daju u obliku preslika, ovjerenih preslika ili prijepisa, prema zahtjevu stranke.

  Uvid u arhivsko gradivo obavijesna pomagala besplatno je. Arhivi naplaćuju uslugu istraživanja koju provode arhivisti, a na zahtjev korisnika, izradu digitalnih preslika privatnom opremom (fotoaparat, mobitel, skener) i druge oblike korištenja arhivskog gradiva prema propisanom cjeniku.

  Na zahtjev korisnika, moguće je hitno rješavanje zahtjeva koje Arhiv odobrava nakon procjene mogućnosti izvršenja. Arhiv zadržava pravo odbiti hitno rješavanje, ukoliko zbog objektivnih razloga nije u mogućnosti pružiti odgovor u kratkom roku. Zahtjevi po hitnom postupku rješavaju se odmah po zaprimanju ili najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana.


  POSUDBA ARHIVSKOG GRADIVA

  Izvorno arhivsko gradivo može se posuditi državnim tijelima na određeno vrijeme uz prethodnu izradu zaštitnih preslika o trošku tražitelja.

  Arhivsko gradivo može se dati na posudbu za izložbe izvan arhiva uz osiguravanje njegove zaštite i zaštitno snimanje.

  Izvorno arhivsko gradivo može se iznijeti u inozemstvo u svrhu izlaganja, restauracije i dr., samo uz odobrenje Ministarstva kulture RH te uz sklapanja ugovora o posudbi.


  OBVEZE KORISNIKA

  Korisnik je obavezan postupati s gradivom pažljivo.

  Pri izdavanju posebne dozvole za korištenje gradiva kojemu nisu dospjeli rokovi dostupnosti od korisnika se traži pisana izjava da neće objaviti niti jednu informaciju koja bi mogla povrijediti javni ili privatni probitak.

  Korisnik je obvezan u svojim radovima, u kojima je kao izvor koristio arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznake arhivske jedinice korištenog arhivskog gradiva.

  Korisnik je obvezan dostaviti dva tiskana ili digitalni primjerak svog stručnog ili znanstvenog rada, autorske knjige ili kataloga izložbe Specijalnoj knjižnici Arhiva.


  OVJERENI PRIJEPISI I PRESLICI

  Arhivi izdaju ovjerene prijepise i preslike arhivskog gradiva za potrebe državnih tijela i ostvarivanja prava građana i pravnih osoba.

  Arhiv izdaje ovjerene prijepise i preslike samo iz onoga gradiva čije izvornike čuva. Ovjerom prijepisa ili preslika potvrđuje se njihova istovjetnost s izvornikom, ali ne i istinitost podataka u dokumentu.


  NAKNADE

  Za izdavanje ovjerenog prijepisa ili preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku naknada za korištenje arhivskog gradiva DABJ.

  Paušal za materijalne troškove i obradu podnesaka kod izdavanja potvrda, izvoda i ovjerovljenih prijepisa dokumenata za koje nije potrebno provesti istraživanje, obračunava se u iznosu od 50,00 kn, što uključuje do 5 preslika s ovjerom.

  Istraživanje arhivskog gradiva na zahtjev korisnika naplaćuje se 150,00 kn za svakih započetih pola sata rada arhivista.

  Cijene svih usluga u slučajevima hitnog pružanja usluga uvećavaju se za 20-50%, ovisno o složenosti posla, odnosno usluge.

  Za korištenje arhivskog gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnožavanje vlastitom opremom ili objavljivanje reprodukcija potrebno je posebno odobrenje arhiva. Arhiv sudjeluje u dobiti ostvarenoj objavljivanjem reprodukcija prema posebnom ugovoru koji se sklapa s korisnikom.

  Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN 121/19) utvrđuje uvjete, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva.


  posljednje izmijenjeno 4. ožujka 2022.

 • Obrasci zahtjeva za gradivom

  Poštovani korisnici,

  molimo Vas da što točnije ispunite zahtjeve za gradivo koje želite dobiti na uvid u Čitaonici ili u obliku preslika. Zahtjevi su formirani po temama, a ukoliko ne pronalazite odgovarajući obrazac, popunite zahtjev za izdavanje podataka iz gradiva. Zahtjeve možete samostalno popuniti i poslati nam ih ili ih možete ispuniti prilikom dolaska u Arhiv, uz pomoć naš arhivista.

  Obrasci zahtjeva arhivistima služe kako bi na jednom mjestu prikupili sve relevantne podatke potrebne za pronalaženje podataka koje tražite.

  Osobni podaci sa zahtjeva koriste se u svrhu riješavanja zahtjeva i izdavanja računa za usluge kopiranja i istraživanja gradiva, ovisno o usluzi koju od nas tražite.


  Zahtjev za izdavanje preslika iz građevinske dokumentacije.docx

  Zahtjev za izdavanje podataka iz gradiva.docx

  Zahtjev za izdavanje podataka iz sudskih spisa.docx

  Zahtjev za podatke iz matičnih knjiga građana.docx

  Zahtjev za podatke iz matičnih knjiga učenika.docx

  Zahtjev za podatke o radnom stažu.docx


  Zahtjev za korištenje gradiva u Čitaonici DABJ.docx

  Zahtjev za izradu preslika arhivskog gradiva.docx

  Zahtjev za izradu digitalnih preslika arhivskog gradiva.docx

  Zahtjev za korištenje gradiva prije isteka rokova dostupnosti.docx

  Izjava korisnika o zabrani otkrivanja identiteta osobe na koji se odnose osobni podaci.doc  posljednje izmijenjeno 17. srpnja 2023.

 • Cjenik usluga

  Ministarstvo kulture i medija doneslo je Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva, izradu preslika, snimanje, umnažanje, objavljivanje i druge oblike korištenja arhivskog gradiva, KLASA: 612-06/21-01/0059, URBR.: 532-02-03-01/3-22-3 24. siječnja 2022. godine, na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva.*

  Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva

  Obveza dvojnog iskazivanja cijena na snazi je od 5. rujna 2022. godine stoga u sljedećoj poveznici donosimo Cjenik naknada za istraživanje gradiva s cijenama izraženima u eurima i kunama.

  Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva u eurima i kunama


  Sukladno članku 21. stavka 13. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) i članku 13. stavku 2. Pravilnika o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19)


  posljednje izmijenjeno 2. svibnja 2023.

 • Popisi arhivskog gradiva do 1990. godine

  Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

  Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva.

  Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.

  Red. br.

  Imatelj

  Gradivo stvaratelja iz čl. 21.a Zakona, NN 46/2017

  Vrijeme nastanka gradiva

  Datum zaprimanja popisa

  Količina u d/m ili tehničkim jedinicama

  Poveznica na popis gradiva

  1.

  Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci

  Skupština općine Križevci

  1973.-1990.

  05.07.2017.

  95,5 d/m

  Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci

  2.

  FINA Podružnica Bjelovar

  SDK Bjelovar

  1949. – 1990.

  21.07.2017.

  106,56 d/m

  Financijska agencija Podružnica Bjelovar

  3.

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  Narodni odbor općine Bjelovar/ Skupština općine Bjelovar/ Općinski sudac za prekršaje Bjelovar

  1955.-1990.

  08.09.2017.

  4,3 d/m

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  4.

  Prekršajni sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Daruvaru

  Općinski sudac za prekršaje Daruvar

  1968.-1990.

  08.09.2017.

  65 upisnika
  1 arhivska mapa

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  5.

  Prekršajni sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Grubišnom Polju

  Općinski sudac za prekršaje Grubišno Polje

  1968.-1990.

  08.09.2017.

  42 upisnika
  2 arhivske mape

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  6.

  Prekršajni sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Garešnici

  Općinski sudac za prekršaje Garešnica

  1969.-1990.

  08.09.2017.

  34 knjige
  9 svežnjeva
  2 arhivske mape

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  7.

  Prekršajni sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Križevcima

  Općinski sudac za prekršaje Križevci

  1968.-1990.

  08.09.2017.

  37 knjiga
  1 arhivska mapa

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  8.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Daruvaru

  Kraljevski kotarski sud u Daruvaru/Sreski sud u Daruvaru/ Kotarski sud u Daruvaru/ Općinski sud u Daruvaru

  1861.-1990.

  18.09.2017.

  106,70 d/m

  Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Daruvaru

  9.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Grubišno Polje

  Kraljevski kotarski sud u Grubišnom Polju/ Sreski sud u Grubišnom Polju/ Kotarski sud u Grubišnom Polju/ Općinski sud u Grubišnom Polju

  1870.-1990.

  18.09.2017.

  57,87 d/m

  Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Grubišnom Polju

  10.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Garešnici

  Kraljevski kotarski sud u Garešnici/ Sreski sud u Garešnici/ Kotarski sud u Garešnici/ Općinski sud u Garešnici

  1880.-1990.

  18.09.2017.

  65,50 d/m

  Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Garešnici

  11.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Pakracu

  Kraljevski kotarski sud u Pakracu/ Sreski sud u Pakracu/ Kotarski sud u Pakracu/ Općinski sud u Pakracu

  1858.-1990.

  18.09.2017.

  115,65 d/m

  Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Pakracu

  12.

  Općinski sud u Bjelovaru

  Kraljevski kotarski sud u Bjelovaru/ Sreski sud u Bjelovaru/ Kotarski sud u Bjelovaru/ Općinski sud u Bjelovaru

  1880.-1990.

  27.10.2017.

  193,84 d/m
  129 arhivskih mapa

  Općinski sud u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

  13.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Čazmi

  Kraljevski kotarski sud u Čazmi/Sreski sud u Čazmi/ Kotarski sud u Čazmi/ Općinski sud u Čazmi

  1947.-1990.

  27.10.2017.

  180,74 d/m

  Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba Čazma - popis arhivskog gradiva do 1990.

  14.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Križevcima

  Kraljevski kotarski sud u Križevcima/Sreski sud u Križevcima/ Kotarski sud u Križevcima/ Općinski sud u Križevcima

  1933.-1990.

  27.10.2017.

  741 fascikl
  66 knjiga
  50 upisnika
  48 kompleta
  18 registratora 9 imenika

  Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba Križevci - popis arhivskog gradiva do 1990.

  15.

  Trgovački sud Bjelovar

  Okružni privredni sud Bjelovar

  1954.-1990.

  10.10.2017.

  213 knjiga
  417 fascikala

  Trgovački sud u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

  16.

  Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

  Općinsko javno tužilaštvo u Bjelovaru/Općinsko javno tužilaštvo u Daruvaru/Općinsko javno tužilaštvo u Pakracu

  1962.-1990.

  12.10.2017.

  75 upisnika
  55 imenika
  74 arhivskih mapa
  54 dosjea
  23 knjige
  3 registratora

  Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

  17.

  Grad Grubišno Polje

  SIZ za ceste općine GP/ Vatrogasni savez općine GP/ Skupština općine GP/ Općinski sudac za prekršaje/ Mjesna zajednica GP/ Upravni odbor samoupravnog fonda za financiranje istraživanja bržeg društveno-ekonomskog razvoja i razvoja privrede u općini GP / Fond zajedničkih rezervi GP/ Radna zajednica stručne službe/ SIZ stambeno -komunalne djelatnosti općine GP/ Zajednica usmjerenog obrazovanja općine GP

  1978.-1990.

  26.10.2017.

  3,20 d/m

  Grad Grubišno Polje - popis arhivskog gradiva do 1990.

  18.

  Grad Križevci

  Narodni odbor općine Križevci/Skupština općine Križevci

  1953.-1990.

  31.10.2017.

  18 knjiga
  117 fascikala

  Grad Križevci - popis arhivskog gradiva do 1990.

  19.

  Županijski sud u Bjelovaru

  Okružni sud u Bjelovaru

  1960.-1990.

  07.11.2017.

  61,95 d/m

  Županijski sud u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

  20.

  Županijsko državno odvjetništvo

  Javno tužilaštvo okruga Bjelovar/ Javno tužilaštvo oblasti Bjelovar/ Okružno javno tužilaštvo Bjelovar

  1945.-1990.

  17.11.2017.

  17,82 d/m spisa
  71 upisnika
  35 knjiga
  49 dosjea

   

  Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

  21.

  Grad Čazma

  Skupština općine Čazma

  1967.-1990.

  17.11.2017.

  33 registratora
  137 arhivskih mapa

  Grad Čazma - popis arhivskog gradiva do 1990.

  22.

  Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Područni ured Križevci

  Samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje Križevci

  1962.-1990.

  17.11.2017.

  32 knjige
  22 arhivske mape

  HZZ PU Križevci - popis arhivskog gradiva do 1990.

  U Bjelovaru, 20.11.2017.

 • Pravilnik o radu Čitaonice

  Pravilnik o radu Čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru od 03.ožujka 2022. godine dostupan je na sljedećoj poveznici

  Pravilnik o radu Čitaonice DABJ.pdf


  Korištenje arhivskog gradiva u Čitaonici potrebno je prethodno najaviti putem e-maila senad.adulovic@dabj.hr ili na broj telefona 043 221-616 te popuniti obrazac zahtjeva za korištenjem gradiva i obrazac za izradu preslika arhivskog gradiva.

  Zahtjev za korištenje gradiva u Čitaonici DABJ.docx

  Zahtjev za izradu preslika arhivskog gradiva.docx

  Zahtjev za korištenje gradiva prije isteka rokova dostupnosti.docx

  Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima, u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice korištenog gradiva.


  Navođenje podataka o arhivskim fondovima i zbirkama

  Podatak Primjer 1 Primjer 2
  1. Naziv arhiva Državni arhiv u Bjelovaru Državni arhiv u Bjelovaru
  2. Signatura fonda HR-DABJ-1 HR-DABJ-38
  3. NAZIV FONDA VOJNI KOMUNITET BJELOVAR SKUPŠTINA OPĆINE BJELOVAR
  4. Raspon godina gradiva 1772./1884. 1963. – 1993.
  5. Naziv serije / cjeline (kojoj pripada jedinica koja se citira) Upisnik katastarskih uknjižbi Sjednički zapisnici Društveno-političkog vijeća
  6. (Raspon godina gradiva unutar serije) (1831. – 1838.) (1973. – 1975.)
  7. Naslov ili podatak o sadržaju jedinice na koju se odnose citirani podaci knjiga kutija
  8. (Raspon godina ili nadnevak jedinice na koju se odnose citirani podaci) (4. 4. 1831.) (22. 12. 1974.)
  9. Tehnička jedinica (kutija, svežanj, knjiga) knjiga 13/1 kutija 2501

  Primjer 1:

  Državni arhiv u Bjelovaru, HR-DABJ-1, VOJNI KOMUNITET, 1772./1884., Upisnik katastarskih uknjižbi, (1831. – 1838.), knjiga 13/1.

  Primjer 2:

  Državni arhiv u Bjelovaru, HR-DABJ-38, SKUPŠTINA OPĆINE BJELOVAR, 1963. – 1993., Sjednički zapisnici Društveno-političkog vijeća, (1973. – 1975.), kutija 2501.

  Broj podataka koji će se iskazati u navodu ovisi o stupnju sređenosti arhivskog fonda ili zbirke.

  Navođenje podataka o arhivskim fondovima i zbirkama.pdf


  posljednje izmijenjeno 28. 8. 2023.