Državni arhiv u Bjelovaru

Kako se koristiti stranicom

Stranica je namjenjena slijepim osobama iako se njome mogu koristiti i svi ostali. Sadržaj stranice je isti kao i na primarnoj stranici. Razlika je da na ovoj stranici nema fotografija i nacrta, ali je napravljen kompletan popis svog digitaliziranog arhivskog gradiva. Cijeli sadržaj se nalazi na jednoj stranici, a to znači da nije potrebno napuštati stranicu u potragu za informacijama. Glavni dio sadržaja označen je naslovom ispod kojeg vam se nalaze podnaslovi. Odabirom podnaslova klikom na tipku ENTER otvara vam se skriveni sadržaj. Sadržaj možete pregledavati koristeći se strelicama, gore i dolje, a tipkom TAB možete preskakati podnaslove. Također koristeći se tipkom H možete pregledavati naslove i podnaslove. Za povratak na predhodni podnaslov koristite se kombinacijom tipki SHIFT plus TAB. Za odlazak na dno stranice kliknite na tipku END a za povratak na vrh koristite tipku HOME. Stranica je testirana čitačem zaslona NVDA, a za izradu stranice korištene su smjernice ACCESSIBILITY DEVELOPER GUIDE. Za sva vaša pitanja, prijedloge, sugestije stojimo vam na raspolaganju.

Arhiv

 • Djelatnost i nadležnost

  Državni arhivi su regionalni i obavljaju arhivsku službu u odnosu na javno arhivsko i dokumentarno gradivo koje stvaraju državna tijela, pravne osoba s javnim ovlastima i javne službe koje obavljaju djelatnost na njihovom području. Arhivska služba obavlja se kao javna služba na cijelom području Republike Hrvatske.

  Privatno arhivsko gradivo može biti pohranjeno ili darovano arhivu. Vlasnik, koji je gradivo pohranio u državnom arhivu, zadržava sva prava na gradivo ako ugovorom o pohrani nije drukčije određeno. U slučaju prodaje privatnog arhivskog gradiva, državni arhiv ima pravo prvokupa.

  Područje teritorijalne nadležnost Državnog arhiva u Bjelovaru proteže se na 3 županije – Bjelovarsko-bilogorsku te dijelove Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije. Iako osnovan 2008. godine, Državni arhiv u Križevcima još nije ustrojen, stoga Državni arhiv u Bjelovaru nastavlja obavljati redovnu djelatnost na području Koprivničko-križevačke županije.

  Danas je Arhiv nadležan za područje gradova Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Đurđevac, Vrbovec i Križevce te općina Berek, Dubrava, Dežanovac, Đulovac, Farkaševac, Ferdinandovac, Gornja Rijeka, Gradec, Hercegovac, Ivanska, Kalinovac,Kalnik, Kapela, Kloštar Podravski, Končanica, Molve, Nova Rača, Novo Virje, Podravske Sesvete, Preseka, Rakovec, Rovišće, Severin, Sirač, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Velika Trnovitica, Veliko Trojstvo, Virje i Zrinski Topolovac. To područje obuhvaća 4.170 km2 sa oko 211.500 stanovnika

  Državni arhivi obavljaju sljedeće poslove:

  – vode evidencije i dokumentaciju o javnom dokumentarnom i javnom arhivskom gradivu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti

  – pružaju podršku tijelima javne vlasti u čuvanju, zaštiti, obradi, vrednovanju, odabiranju i izlučivanju javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva

  – obavljaju stručni nadzor nad gradivom u posjedu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti te nad privatnim arhivskim gradivom

  – skrbe za gradivo u arhivu, njegov integritet, dostupnost i iskoristivost, obavljaju restauraciju, konzervaciju i snimanje gradiva te provode i druge mjere zaštite gradiva

  – preuzimaju, obrađuju i digitaliziraju javno arhivsko gradivo u okviru svoje nadležnosti, prikupljaju i obrađuju privatno arhivsko gradivo

  – omogućuju i potiču korištenje arhivskoga gradiva

  – priređuju izložbe, predavanja i druge oblike predstavljanja arhivskoga gradiva i arhivske djelatnosti javnosti

  – bave se znanstvenim i stručnim radom na području informacijskih znanosti, povijesti i drugih bliskih disciplina

  – istražuju arhivsko gradivo u inozemstvu koje se odnosi na hrvatsku povijest i iseljeništvo

  – organiziraju programe osposobljavanja i stručnog usavršavanja

  – objavljuju arhivsko gradivo i druge publikacije

  – obavljaju druge poslove određene ovim Zakonom i drugim propisima.

  Državni arhivi mogu tijelima javne vlasti i drugim pravnim i fizičkim osobama pružati stručnu pomoć i usluge u upravljanju njihovim gradivom.


  Zadnja izmjena 1. 6. 2020.

 • Financiranje

  Djelatnost Državnog arhiva u Bjelovaru financira se iz sljedećih izvora:

  • Državni proračun RH - Ministarstvo kulture kroz financiranje redovne djelatnosti te financiranjem programa ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture i
  • vlastitim prihodima.

  U 2022. godini Arhiv je od Grada Čazma primio 5.000,00 kn u svrhu sufinanciranja izdanja Državnog arhiva u Bjelovaru

  Plan programskih aktivnosti DABJ financiranih od strane Ministarstva kulture i medija za 2023..pdf  Zadnja izmjena 2. veljače 2023..

 • Unutarnji ustroj


  zadnja izmjena 15. 2. 2022.

 • Povijest ustanove

  Državni arhiv u Bjelovaru osnovan je i počinje sa radom 1961. godine pod nazivom Historijski arhiv Bjelovar. Odluku o njegovom osnivanju donosi Narodni odbor kotara Bjelovar u lipnju 1961. godine nakon usuglašavanja sa Narodnim odborima kotareva Križevci i Daruvar. Na korištenje dobiva pet prostorija u zgradi na glavnom gradskom trgu, koju tada dijeli sa Gradskim muzejom te po jednu prostoriju u zgradama Narodnih odbora kotara Križevci i kotara Daruvar.

  Prvi zaposlenici Arhiva bili su direktor Savo Velagić, na to mjesto imenovan nakon rada u Komisiji za historiju radničkog pokreta, dva arhivista, jedan imenovan za Daruvar gdje je i radio, a drugi za područje Bjelovara i Križevaca, te jedna tajnica i jedna čistačica.[1]

  Broj zaposlenih povećavao se, unutrašnja organizacija odjela doživjela je određene promjene tokom godina, no sami zadaci i poslovi Arhiva ostali su nepromijenjeni gotovo do danas:

  - zaštita arhivskoga gradiva u arhivu

  - sređivanje, popis i objavljivanje arhivskog gradiva, te davanje istoga na korištenje

  - izrada obavijesnih pomagala

  - nadziranje, čuvanje i odabir arhivskoga gradiva izvan arhiva

  - preuzimanje javnog i prikupljanje privatnog arhivskog gradiva otkupom, poklonom ili pohranom

  - konzerviranje i restauriranje arhivskoga gradiva

  Historijski arhiv u Bjelovaru prema odluci o teritorijalnoj nadležnosti iz 1963. godine djeluje na području općina Bjelovar, Čazma, Daruvar, Đurđevac, Garešnica, Grubišno Polje, Križevci, Pakrac i Vrbovec. Do prve promjene dolazi već 1967. godine kada je 1. siječnja 1967. godine odlučeno da općina Pakrac prijeđe u sastav Historijskog arhiva u Slavonskom Brodu.

  Prvih godina zaposlenici spremišta bili su zaduženi za zaštitu i nadzor nad gradivom okolnih općina – spremište Križevci za Križevce i Vrbovec, Daruvar za Daruvar, Pakrac, Garešnicu i Grubišno Polje i Bjelovara za Bjelovar, Čazmu i Đurđevac, no u stvarnosti imala su veoma ograničen prostor pohrane gradiva. Iako su u početku pojedina spremišta imala stručne djelatnike, takova organizacija rada nije nikada potpuno zaživjela, pa se nadzor nad gradivom na terenu vršio isključivo iz Bjelovara. Godine 1967. Arhiv dobiva na korištenje spremište u Čazmi i proširuje spremišne prostore u Križevcima, da bi do početka 80-tih ostalo samo sa spremištem u Sv. Ivanu Žabno i Bjelovaru.

  Samom Arhivu, prvotno smještenom u zgradi muzeja, zbog potrebe za spremišnim prostorom, Skupština općine Bjelovar 1967. godine dodjeljuje na korištenje nekoliko prostorija u susjednoj zgradi na glavnom gradskom trgu. Već iduće godine u trajno korištenje dobiva cijelu zgradu zajedno sa tri dvorišne zgrade. Zgrada, jedna od najstarijih u gradu bila je u derutnom stanju, a u pojedinim djelovima imala je stanare. Uređivanje same zgrade potrajalo je do 1984. godine kada je njena adaptacija konačno dovršena. Ostao je problem uređenja dvorišne zgrade najviše zbog nedostatka financijskih sredstava, no prvenstveno zbog nemogućnosti iseljenja preostalih stanara. Posljednji stanar odselio se 1994. godine iz dvorišne zgrade kada je najzad sav prostor dodijeljen Arhivu došao u njegov stvarni posjed.

  Promjenom društveno-političkog sustava početkom 1990- tih godina dolazi do određenih novina koje su višestruko utjecale na Historijski arhivi u Bjelovaru. Ubrzo dolazi do promjene pravnog statusa regionalnih arhiva u državne ustanove pod upravom Ministarstva kulture. Dolazi i do izmjene naziva svih arhiva, pa tako Historijski arhiv u Bjelovaru mijenja naziv u Povijesni arhiv u Bjelovaru.[2] Posljednja promjena naziva dolazi ubrzo donošenjem novog zakona 1997. godine [3] kada arhiv dobiva naziv Državni arhiv u Bjelovaru pod kojim i danas djeluje. Donesen je i novi statut 1998. godine koji nalaže određene promjene i u unutrašnjem ustroju ustanove. Formirani su odjeli – Opći odjel, Odjel za obradu i sređivanje arhivskog gradiva, Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva i Dokumentacijsko-informatički odjel, koji su ostali do danas sastavni dijelovi Arhiva.

  Teritorijalna nadležnost Arhiva ostaje ista, no područje koje obuhvaća administrativno je drugačije uređeno. U nadležnosti se nalazi područje Bjelovarsko-bilogorske županije u cijelosti te pojedini gradovi i općine Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Zagrebačke županije.

  Do zadnje promjene u teritorijalnoj nadležnosti dolazi 2008. godine osnivanjem novih arhiva u Križevcima i Virovitici. Odmah je napravljeno razgraničenje gradiva i posjednika s Državnim arhivom u Virovitici i određeni fondovi predani su na brigu novoosnovanog arhiva. Iako osnovan, Državni arhiv u Križevcima do danas nije ustrojen, stoga Državni arhiv u Bjelovaru nastavlja obavljati redovnu djelatnost na području Koprivničko-križevačke županije.[4] Tako je danas arhiv nadležan za područje gradova Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Đurđevac, Vrbovec i Križevce te općine Berek, Dubrava, Dežanovac, Đulovac, Farkaševac, Ferdinandovac, Gornja Rijeka, Gradec, Hercegovac, Ivanska, Kalinovac,Kalnik, Kapela, Kloštar Podravski, Končanica, Molve, Nova Rača, Novo Virje, Podravske Sesvete, Preseka, Rakovec, Rovišće, Severin, Sirač, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Velika Trnovitica, Veliko Trojstvo, Virje i Zrinski Topolovac.

  U 21. stoljeće Državni arhiv u Bjelovaru ušao je sa projektom izgradnje novog arhivskog spremište. Naime, već krajem 1980-tih uočena je potreba za proširenjem spremišnog prostora zbog povećanja količine preuzetog gradiva, no tek 2000. godine projekt je ušao u srednjoročni program financiranja javnih potreba u kulturi. Ubrzo su Ministarstvo kulture i djelomično Bjelovarsko-bilogorska županija osigurali sredstva pa 2002. godine počinje gradnja. Već 2004. godine prvo suvremeno i namjenski građeno arhivsko spremište u Hrvatskoj kapaciteta 800 m2 površine sa smještajnim kapacitetom preko 4000 d/m gradiva bilo je dovršeno i spremno za useljenje. U novom spremištu danas su pohranjeni svi arhivski fondovi i zbirke, uz koje se nalazi i nesređeno gradivo, Čitaonica, Specijalna knjižnica te manji radni prostor.

  Tokom 2008. godine počele su pripreme za osnivanje nove Bjelovarsko-križevačke biskupije, kojoj će biti potreban dodatan prostor. Kako se zgrada Arhiva nalazi upravo uz crkvu Svete Terezije Avilske, Vlada Republike Hrvatske odlučila je darovati novo spremište i zgradu Arhiva za potrebe biskupije.[5] Iseljenje svih radnih prostora i gradiva iz spremište u glavnoj zgradi dovršeno je krajem 2010. godine.[6] Novo spremište ostaje na korištenje arhiva idućih 15 godina do kada se treba izgraditi novu arhivsku zgradu sa spremišnim prostorom na novoj lokaciji. Radni prostori trenutno su izmješteni na dvije odvojene lokacije.

  tekst: Martina Krivić Lekić

  21. 1. 2019.


  [1] Državni arhiv u Bjelovaru, HR-DABJ-550, Državni arhiv u Bjelovaru (1961-1992), Sjednički zapisnici savjeta arhiva (1961-1977), kutija 25

  [2] prema Naputku Ministarstva kulture od 21.01.1993. godine

  [3] Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, NN 105/97

  [4] podaci preuzeti iz Pleskalt, Ž. (2009.) ˝Izvješća o radu za 2008. godinu˝, Državni arhiv u Bjelovaru, str. 8.

  [5] zgrada arhiva datira iz 1772. godine kada je izgrađena za potrebe pijarističkog kolegija i škole

  [6] Sporazum o donaciji Vlade RH, Državnog arhiva u Bjelovaru, Zagrebačke nadbiskupije i Župe sv. Marka Križevčanina iz Zagreba, klasa 940-01/09-03/01

 • Pravo na pristup informacijama

  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

  Državni arhiv u Bjelovaru omogućuje pretraživanje registara, evidencija i druge dokumentacije nastale radom ustanove sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). U svrhu ponovne uporabe, informacije su javno objavljene te na taj način Arhiv želi potaknuti korištenje otvorenih podataka. Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje.

  Korisnici mogu, uz obavezno navođenje izvora podataka:

  •kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije;

  •prerađivati informacije;

  •iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod;

  Korisnik nema pravo koristiti informacije na način kojim sugerira njihov službeni status niti smije navesti da Arhiv odobrava obrađene informacije od strane građana ili poduzetnika koji je preuzeo informacije.

  Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.

  Nije dozvoljeno korištenje informacija za primjenu ili objavu u svrhu kriminalnih, ilegalnih, rasističkih, diskriminirajućih, klevetničkih, pornografskih, seksističkih ili homofobnih aktivnosti.

  Arhiv nema obavezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti ima obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. Arhiv ne može jamčiti kontinuiranu isporuku informacija i može mijenjati sadržaj ovih stranica bez prethodne najave. Informacije na ovim stranicama nastojat ćemo održavati pravovremenim i točnim. Svaka pogreška ili netočnost na koju nam se skrene pozornost bit će ispravljena.

  Arhiv nije odgovoran za bilo kakve propuste ili pogreške u informacijama i neće biti odgovoran ni za kakav gubitak, ozljedu ili oštećenje bilo koje vrste nastalo zbog izravne ili neizravne ponovne uporabe informacija s ove stranice. Isto tako potičemo stvaranje vanjskih veza na ove stranice, ali ne preuzimamo odgovornost za sadržaj stranica koje stoje iza tih veza.

  Popis otvorenih registara i baza podataka DABJ.xls


  Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Bjelovaru. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

  Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  pisanim putem na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 3, 43000 Bjelovar

  elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@dabj.hr

  na broj fax-a: 043/220-487

  donijeti osobno u Državni arhiv u Bjelovaru radnim danom od 7:30 do 14:30 sati

  Obrasci zahtjeva:

  Zahtjev za pristup informacijama

  Zahtjev za dopunu/ispravak informacija

  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  •Službenik za informiranje Državnog arhiva u Bjelovaru: Monika Stojan, stručna referentica

  Povjerenik za informiranje

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022..pdf

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021..pdf

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu


  Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI 2023.pdf  Zadnja izmjena 25. srpnja 2023.

 • Izložbena djelatnost

  Izlaganje arhivskog gradiva najatraktivniji je oblik prezentacije rada ustanove. Ono omogućava zorno prikazivanje tek djelića velike količine zanimljivih, korisnih i raznovrsnih dokumenta, nacrta, fotografija i plakata koje sadrže arhivski fondovi.

  Izložbene aktivnosti Arhiva vezane su uz obilježavanje Međunarodnog dana arhiva 9. lipnja te povodom Noći muzeja i Dana europske baštine kada arhivisti pripremaju tematske izložbe arhivskog gradiva.

  Opsežnije izložbe zbog pomanjkanja izložbenog prostora te rađene u suradnji s drugim ustanovama, najčešće su postavljane u Gradskom muzeju u Bjelovaru, s kojim Arhiv ostvaruje izvrsnu suradnju. Uz Muzej, izložbe su postavljane u prostorima Narodne knjižnice Petar Preradović u Bjelovaru, Srednjoškolskom centru u Bjelovaru te u 4. osnovnoj školi u Bjelovaru. Sudjelovanjem u manifestaciji Noći muzeja 2017. godine, glavni izložbeni prostor Arhiva postalo je prizemlje zgrade na Trgu Eugena Kvaternika 6 u Bjelovaru, koje se pokazalo kao odličan ambijent za izložbe manjeg opsega.

  POPIS IZLOŽBI

  "Iz Muzeja u Arhiv: arhivske zbirke 59 godina poslije" (2020.)

  "Bjelovar i Bjelovarčani na filmu" (2019.)

  "Bjelovarski biciklizam˝ (2019.)

  "Arhivi i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva" (2019.)

  "Tragedija Velikog rata" (2018.)

  "1968. Bjelovar, Hrvatska, Svijet" (2018.)

  "Sportski Bjelovar" (2018.)

  "Od pera do satelita - Bjelovar na katastarskim kartama˝ (2017.)

  "Glazba iz arhiva - HORKUD ˝Golub˝ (2017.)

  "Bjelovarske bolnice u Velikom ratu 1914. - 1918." (2014.)

  "Bjelovarsko kazalište 1945. – 1962. na dokumentarnoj fotografiji" (2012.)

  "15. obljetnica Domovinskog rata i ratnih događanja u Bjelovaru" (2006.)

  "Karte bjelovarskog vojnog komuniteta od 1772. do kraja 19. st." (2003.)

  "Bjelovarska društva i udruge od 18. do prve polovine 20. stoljeća" (2003.)

  "Iz povijesti bjelovarskog školstva" (2002.)

  "Bjelovar 29. rujna 1991." (2001.)

  "Izložba plakata 1859. – 2000." (2001.)

  "Vojno redarstvena operacija Bljesak 1995." (2000.)

  Zadnja izmjena 1. 6. 2020.

  tekst: Tatjana Ružić i Martina Krivić Lekić

  15. 1. 2019.

 • Izdavačka djelatnost

  Državni arhiv u Bjelovaru 2002. godine počinje s intenzivnijom izdavačkom djelatnošću. Do danas se pojavljuje kao izdavač ili suizdavač sljedećih naslova:

  Iz Muzeja u Arhiv: arhivske zbirke 59 godina poslije

  Ružić, T. Krivić Lekić, M., Ađulović, S., Špoljarić, P. ˝Iz Muzeja u Arhiv: arhivske zbirke 59 godina poslije˝; biblioteka Katalozi izložbi, Državni arhiv u Bjelovaru 2020, 44 str.: ilustr. u bojama; 30 cm

  Iz Muzeja u Arhiv: arhivske zbirke 59 godina poslije

  Bjelovarski biciklizam – blistava prošlost, aktivna sadašnjost i zanimljiva budućnost

  Ružić, T. Bjelovarski biciklizam – blistava prošlost, aktivna sadašnjost i zanimljiva budućnost; biblioteka Katalozi izložbi, Državni arhiv u Bjelovaru 2019., 64 str. : ilustr. u bojama; 30 cm

  Bjelovarski biciklizam - katalog izložbe

  Arhivi i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva

  AĐULOVIĆ, S. Arhivi i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva, biblioteka Katalozi izložbi, Državni arhiv u Bjelovaru 2019., 44 str.: ilustr. u bojama; 30 cm

  Arhivi i digitalizacija

  Tragedija Velikog rata, katalog izložbe

  ABRAMOVIĆ, Z., KATANIĆ, F., KRIVIĆ LEKIĆ, M., MARUŠIĆ LAZIĆ, H., RENIĆ, Z. Tragedija Velikog rata, biblioteka Katalozi izložbi, Državni arhiv u Bjelovaru 2018., 20 str. : ilustr. u bojama; 28 cm

  Tragedija Velikog rata, katalog izložbe

  Etnografska spomenica – Raven

  KRIVIĆ LEKIĆ, M. i ĐURASEK, M. Etnografska spomenica – Raven, biblioteka Arhivska spomenica, Državni arhiv u Bjelovaru 2018., 84 str. : ilustr. u bojama; 28 cm

  Etnografska spomenica – Raven

  Sportska društva i udruženja – tematski vodič kroz fondove Državnog arhiva u Bjelovaru

  KRIVIĆ LEKIĆ, Martina. Sportska društva i udruženja – tematski vodič kroz fondove Državnog arhiva u Bjelovaru. Bjelovar. Državni arhiv u Bjelovaru, 2018., 36 str., 28 cm.

  Sportska društva i udruženja – tematski vodič kroz fondove Državnog arhiva u Bjelovaru

  Od pera do satelita, katalog izložbe

  AĐULOVIĆ, Senad. Od pera do satelita : Bjelovar na katastarskim kartama : katalog izložbe; [fotografija Zoran Tokić ; urednik kataloga Martina Krivić Lekić]. Državni arhiv u Bjelovaru, 2017., 21 str. : ilustr. u bojama; 28 cm.

  Od pera do satelita

  Pola stoljeća Državnog arhiva u Bjelovaru

  Pola stoljeća Državnog arhiva u Bjelovaru: 1961.-2011. / [autori Senad Ađulović, Martina Krivić Lekić, Željko Pleskalt, Tatjana Ružić, Mladen Vezmarović ; urednik Željko Pleskalt]. Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2011., 57 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 cm

  Pola stoljeća DABJ 1961. - 2011.

  Statut grada Bjelovara

  Statut grada Bjelovara / [glavni urednik Željko Pleskalt]. Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2009., 111 str. : ilustr. (pretežno u bojama), faks. ; 24 cm

  Statut grada Bjelovara

  Povijest Križevačke i Đurđevačke graničarske pješačke pukovnije

  KUENZL, Rudolf. Povijest Križevačke i Đurđevačke graničarske pješačke pukovnije / [glavni urednik Željko Pleskalt ; prijevod Danijela Marjanić]. Bjelovar : Državni arhiv Bjelovar, 2008., 126 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm

  Povijest križevačke i đurđevačke graničarske pješačke pukovnije

  Ratni dnevnik C.K. Varaždinske pješačke pukovnije br.16. : svezak 2

  Ratni dnevnik C.K. Varaždinske pješačke pukovnije br.16. : svezak 2 : 30. siječnja 1915.-23. lipnja 1918. / [urednik Željko Pleskalt ; prijevod Danijela Marjanić]. Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2004., 296 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ratni dnevnik C.K. Varaždinske pješačke pukovnije br.16. : svezak 1

  Ratni dnevnik C.K. Varaždinske pješačke pukovnije br.16. : svezak 1 : 26. srpnja 1914.-29. siječnja 1915. / [urednik Željko Pleskalt ; prijevod Danijela Marjanić]. Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2004., 100 str. : ilustr. ; 24 cm

  Povijesni atlas gradova : 1. svezak : Bjelovar

  SLUKAN-ALTIĆ, Mirela. Povijesni atlas gradova : 1. svezak : Bjelovar. Bjelovar : Državni arhiv ; Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2003., 213 str. : ilustr., planovi (pretežno u bojama), zemljop. crteži ; 32 cm

  40 godina bjelovarskog arhiva

  40 godina bjelovarskog arhiva. / [urednik Željko Pleskalt ; suradnici Senad Ađulović, Mladen Vezmarović]. Bjelovar : Državni arhiv Bjelovar, 2002. - 118 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm

  Zastali u vječnosti ljubeći oltar Domovine

  PLESKALT, Željko. Zastali u vječnosti ljubeći oltar Domovine : Kusonje 1991./1993. / Bjelovar : Grad Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2002., 122 str. : ilustr. ; 29 cm

  Izvor: ˝Izdavačka djelatnost Državnog arhiva u Bjelovaru u kontekstu izdavaštva ostalih hrvatskih arhiva Bibliografija publikacija bjelovarskog arhiva˝ autora T. Petrec, I. Hebrang Grgić i M. Krivić Lekić; Arhivski vijesnik 2013.

  Zadnja izmjena 1. 6. 2020.

 • Bibliografija Državnog arhiva u Bjelovaru

  1. Ružić, T. Krivić Lekić, M., Ađulović, S., Špoljarić, P. (2020.) ˝Iz Muzeja u Arhiv: arhivske zbirke 59 godina poslije˝; Državni arhiv u Bjelovaru

  2. Ađulović, S. (2019.) ˝Arhivi i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva˝ Bjelovar; Državni arhiv u Bjelovaru

  3. Buturac, J. (1980.) ˝Historijski arhiv u Bjelovaru˝, u: Enciklopedija Jugoslavije, Svezak I, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 264.

  4. Krivić Lekić, M. (2018.) ˝Sportska društva i udruženja – Tematski vodič kroz fondove Državnog arhiva u Bjelovaru˝, Bjelovar; Državni arhiv u Bjelovaru

  5. Milošak, B. (1984.) ˝Historijski arhiv Bjelovar˝, u: Kolanović J. (ur.) Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ:SR Hrvatska, Beograd, Savez arhivskih radnika Jugoslavije, str. 111 – 128.

  6. Pleskalt, Ž. (2002.) ˝40 godina bjelovarskog Arhiva˝, Bjelovar; Državni arhiv u Bjelovaru

  7. Pleskalt, Ž.; Ađulović, S. (2006.) ˝Državni arhiv u Bjelovaru˝, u: Kolanović J. (ur.) Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske Svezak 1, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, str. 171 – 244.

  8. Ađulović, S.; Krivić Lekić, M.; Ružić, T.; Vezmarović, M. (2011.) Pola stoljeća Državnog arhiva u Bjelovaru, Pleskalt, Ž. (ur.) Bjelovar: Državni arhiv u Bjelovaru

  9. Velagić, S. (1962.) ˝Godina i po rada Historijskog arhiva u Bjelovaru˝, Arhivski vjesnik, Svezak IV – V/1961 – 1962, str. 454 – 457.

  Zadnja izmjena 1. 6. 2020.

Fondovi i zbirke

Korištenje gradiva

 • Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva

  Korištenje arhivskog gradiva je pojam koji podrazumijeva:

  • pregledavanje,
  • prepisivanje,
  • objavljivanje,
  • izlaganje,
  • izradu i izdavanje ovjerenih preslika i
  • posudbu arhivskog gradiva,
  • uporabu obavijesnih pomagala o arhivskom gradivu bez obzira na kojem je nosaču zapisa gradivo sačuvano.

  Arhivsko gradivo daje se na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarenja ili zaštite osobnih prava i u druge svrhe.


  POSTUPAK ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJEM GRADIVA

  Korisnik podnosi pisani zahtjev za pristup gradivu na obrascu u koji se upisuju osobni podaci i svrha korištenja na sljedeći način:

  • osobno u Čitaonici Arhiva, Prolaz A. K. Miošića u Bjelovaru (iza katedrale) od 8 - 14:30 sati,
  • poštom na adresu Državni arhiv u Bjelovaru, Trg E. Kvatenika 3, 43000 Bjelovar
  • elektroničkom poštom na pisarnica@dabj.hr ili senad.adulovic@dabj.hr

  Primjerak obrasca zahtjeva može se preuzeti sa mrežnih stranica Arhiva, a dostupan je i u Čitaonici Arhiva ili e-mailom na traženje korisnika.

  Odobrenje za pristup gradivu vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev, a prikupljeni osobni podaci štite se sukladno važećim propisima.

  Ako traženo gradivo glasi na podnositelja zahtjeva, a pritom rokovi dostupnosti nisu istekli, podnositelj zahtjeva mora dokazati svoj identitet predočenjem osobnih isprava.
  Ako se zahtjev šalje poštom ili elektroničkom poštom, podnositelj je dužan priložiti preslik osobne isprave.

  Ako traženo gradivo ne glasi na podnositelja zahtjeva, a rokovi dostupnosti istoga nisu istekli, stranka je obvezna uz zahtjev priložiti i dokaz o svome pravnom interesu (punomoć, ovlaštenje, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor i sl.).

  Prilikom predaje zahtjeva korisnik je dužan ispuniti sve potrebne podatke.

  • Fizičke osobe trebaju navesti ime i prezime, adresu i telefon/mobitel.
  • Zahtjevi pravnih osoba moraju sadržavati točan naziv tvrtke/institucije/udruge, OIB, adresu za isporuku preslika, e-mail adresu za dostavu e-računa/PDF računa te ime i prezime osobe koja u ime pravne osobe predaje zahtjev.

  Kod javnih naručitelja poželjna je i narudžbenica.

  Ukoliko nedostaje neki od traženih podataka, zahtjev se ne može zaprimiti u obradu.

  Državni arhiv u Bjelovaru dužan je odgovoriti na svaki zaprimljeni zahtjev u roku 30 dana od dana primitka zamolbe.

  Gradivo se izdaje na uvid u pravilu trećeg dana nakon odobrenja zahtjeva za narudžbu arhivskog gradiva.


  NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA

  Arhivsko gradivo izdaje se na uvid i istraživanje u Čitaonici prema Pravilniku o radu čitaonice.

  Dokumenti potrebni u službene svrhe na korištenje se daju u obliku preslika, ovjerenih preslika ili prijepisa, prema zahtjevu stranke.

  Uvid u arhivsko gradivo obavijesna pomagala besplatno je. Arhivi naplaćuju uslugu istraživanja koju provode arhivisti, a na zahtjev korisnika, izradu digitalnih preslika privatnom opremom (fotoaparat, mobitel, skener) i druge oblike korištenja arhivskog gradiva prema propisanom cjeniku.

  Na zahtjev korisnika, moguće je hitno rješavanje zahtjeva koje Arhiv odobrava nakon procjene mogućnosti izvršenja. Arhiv zadržava pravo odbiti hitno rješavanje, ukoliko zbog objektivnih razloga nije u mogućnosti pružiti odgovor u kratkom roku. Zahtjevi po hitnom postupku rješavaju se odmah po zaprimanju ili najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana.


  POSUDBA ARHIVSKOG GRADIVA

  Izvorno arhivsko gradivo može se posuditi državnim tijelima na određeno vrijeme uz prethodnu izradu zaštitnih preslika o trošku tražitelja.

  Arhivsko gradivo može se dati na posudbu za izložbe izvan arhiva uz osiguravanje njegove zaštite i zaštitno snimanje.

  Izvorno arhivsko gradivo može se iznijeti u inozemstvo u svrhu izlaganja, restauracije i dr., samo uz odobrenje Ministarstva kulture RH te uz sklapanja ugovora o posudbi.


  OBVEZE KORISNIKA

  Korisnik je obavezan postupati s gradivom pažljivo.

  Pri izdavanju posebne dozvole za korištenje gradiva kojemu nisu dospjeli rokovi dostupnosti od korisnika se traži pisana izjava da neće objaviti niti jednu informaciju koja bi mogla povrijediti javni ili privatni probitak.

  Korisnik je obvezan u svojim radovima, u kojima je kao izvor koristio arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznake arhivske jedinice korištenog arhivskog gradiva.

  Korisnik je obvezan dostaviti dva tiskana ili digitalni primjerak svog stručnog ili znanstvenog rada, autorske knjige ili kataloga izložbe Specijalnoj knjižnici Arhiva.


  OVJERENI PRIJEPISI I PRESLICI

  Arhivi izdaju ovjerene prijepise i preslike arhivskog gradiva za potrebe državnih tijela i ostvarivanja prava građana i pravnih osoba.

  Arhiv izdaje ovjerene prijepise i preslike samo iz onoga gradiva čije izvornike čuva. Ovjerom prijepisa ili preslika potvrđuje se njihova istovjetnost s izvornikom, ali ne i istinitost podataka u dokumentu.


  NAKNADE

  Za izdavanje ovjerenog prijepisa ili preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku naknada za korištenje arhivskog gradiva DABJ.

  Paušal za materijalne troškove i obradu podnesaka kod izdavanja potvrda, izvoda i ovjerovljenih prijepisa dokumenata za koje nije potrebno provesti istraživanje, obračunava se u iznosu od 50,00 kn, što uključuje do 5 preslika s ovjerom.

  Istraživanje arhivskog gradiva na zahtjev korisnika naplaćuje se 150,00 kn za svakih započetih pola sata rada arhivista.

  Cijene svih usluga u slučajevima hitnog pružanja usluga uvećavaju se za 20-50%, ovisno o složenosti posla, odnosno usluge.

  Za korištenje arhivskog gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnožavanje vlastitom opremom ili objavljivanje reprodukcija potrebno je posebno odobrenje arhiva. Arhiv sudjeluje u dobiti ostvarenoj objavljivanjem reprodukcija prema posebnom ugovoru koji se sklapa s korisnikom.

  Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN 121/19) utvrđuje uvjete, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva.


  posljednje izmijenjeno 4. ožujka 2022.

 • Obrasci zahtjeva za gradivom

  Poštovani korisnici,

  molimo Vas da što točnije ispunite zahtjeve za gradivo koje želite dobiti na uvid u Čitaonici ili u obliku preslika. Zahtjevi su formirani po temama, a ukoliko ne pronalazite odgovarajući obrazac, popunite zahtjev za izdavanje podataka iz gradiva. Zahtjeve možete samostalno popuniti i poslati nam ih ili ih možete ispuniti prilikom dolaska u Arhiv, uz pomoć naš arhivista.

  Obrasci zahtjeva arhivistima služe kako bi na jednom mjestu prikupili sve relevantne podatke potrebne za pronalaženje podataka koje tražite.

  Osobni podaci sa zahtjeva koriste se u svrhu riješavanja zahtjeva i izdavanja računa za usluge kopiranja i istraživanja gradiva, ovisno o usluzi koju od nas tražite.


  Zahtjev za izdavanje preslika iz građevinske dokumentacije.docx

  Zahtjev za izdavanje podataka iz gradiva.docx

  Zahtjev za izdavanje podataka iz sudskih spisa.docx

  Zahtjev za podatke iz matičnih knjiga građana.docx

  Zahtjev za podatke iz matičnih knjiga učenika.docx

  Zahtjev za podatke o radnom stažu.docx


  Zahtjev za korištenje gradiva u Čitaonici DABJ.docx

  Zahtjev za izradu preslika arhivskog gradiva.docx

  Zahtjev za izradu digitalnih preslika arhivskog gradiva.docx

  Zahtjev za korištenje gradiva prije isteka rokova dostupnosti.docx

  Izjava korisnika o zabrani otkrivanja identiteta osobe na koji se odnose osobni podaci.doc  posljednje izmijenjeno 17. srpnja 2023.

 • Cjenik usluga

  Ministarstvo kulture i medija doneslo je Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva, izradu preslika, snimanje, umnažanje, objavljivanje i druge oblike korištenja arhivskog gradiva, KLASA: 612-06/21-01/0059, URBR.: 532-02-03-01/3-22-3 24. siječnja 2022. godine, na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva.*

  Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva

  Obveza dvojnog iskazivanja cijena na snazi je od 5. rujna 2022. godine stoga u sljedećoj poveznici donosimo Cjenik naknada za istraživanje gradiva s cijenama izraženima u eurima i kunama.

  Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva u eurima i kunama


  Sukladno članku 21. stavka 13. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) i članku 13. stavku 2. Pravilnika o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19)  posljednje izmijenjeno 6. rujna 2022.

 • Popisi arhivskog gradiva do 1990. godine

  Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

  Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva.

  Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.

  Red. br.

  Imatelj

  Gradivo stvaratelja iz čl. 21.a Zakona, NN 46/2017

  Vrijeme nastanka gradiva

  Datum zaprimanja popisa

  Količina u d/m ili tehničkim jedinicama

  Poveznica na popis gradiva

  1.

  Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci

  Skupština općine Križevci

  1973.-1990.

  05.07.2017.

  95,5 d/m

  Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci

  2.

  FINA Podružnica Bjelovar

  SDK Bjelovar

  1949. – 1990.

  21.07.2017.

  106,56 d/m

  Financijska agencija Podružnica Bjelovar

  3.

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  Narodni odbor općine Bjelovar/ Skupština općine Bjelovar/ Općinski sudac za prekršaje Bjelovar

  1955.-1990.

  08.09.2017.

  4,3 d/m

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  4.

  Prekršajni sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Daruvaru

  Općinski sudac za prekršaje Daruvar

  1968.-1990.

  08.09.2017.

  65 upisnika
  1 arhivska mapa

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  5.

  Prekršajni sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Grubišnom Polju

  Općinski sudac za prekršaje Grubišno Polje

  1968.-1990.

  08.09.2017.

  42 upisnika
  2 arhivske mape

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  6.

  Prekršajni sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Garešnici

  Općinski sudac za prekršaje Garešnica

  1969.-1990.

  08.09.2017.

  34 knjige
  9 svežnjeva
  2 arhivske mape

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  7.

  Prekršajni sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Križevcima

  Općinski sudac za prekršaje Križevci

  1968.-1990.

  08.09.2017.

  37 knjiga
  1 arhivska mapa

  Prekršajni sud u Bjelovaru

  8.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Daruvaru

  Kraljevski kotarski sud u Daruvaru/Sreski sud u Daruvaru/ Kotarski sud u Daruvaru/ Općinski sud u Daruvaru

  1861.-1990.

  18.09.2017.

  106,70 d/m

  Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Daruvaru

  9.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Grubišno Polje

  Kraljevski kotarski sud u Grubišnom Polju/ Sreski sud u Grubišnom Polju/ Kotarski sud u Grubišnom Polju/ Općinski sud u Grubišnom Polju

  1870.-1990.

  18.09.2017.

  57,87 d/m

  Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Grubišnom Polju

  10.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Garešnici

  Kraljevski kotarski sud u Garešnici/ Sreski sud u Garešnici/ Kotarski sud u Garešnici/ Općinski sud u Garešnici

  1880.-1990.

  18.09.2017.

  65,50 d/m

  Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Garešnici

  11.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Pakracu

  Kraljevski kotarski sud u Pakracu/ Sreski sud u Pakracu/ Kotarski sud u Pakracu/ Općinski sud u Pakracu

  1858.-1990.

  18.09.2017.

  115,65 d/m

  Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Pakracu

  12.

  Općinski sud u Bjelovaru

  Kraljevski kotarski sud u Bjelovaru/ Sreski sud u Bjelovaru/ Kotarski sud u Bjelovaru/ Općinski sud u Bjelovaru

  1880.-1990.

  27.10.2017.

  193,84 d/m
  129 arhivskih mapa

  Općinski sud u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

  13.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Čazmi

  Kraljevski kotarski sud u Čazmi/Sreski sud u Čazmi/ Kotarski sud u Čazmi/ Općinski sud u Čazmi

  1947.-1990.

  27.10.2017.

  180,74 d/m

  Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba Čazma - popis arhivskog gradiva do 1990.

  14.

  Općinski sud u Bjelovaru
  Stalna služba u Križevcima

  Kraljevski kotarski sud u Križevcima/Sreski sud u Križevcima/ Kotarski sud u Križevcima/ Općinski sud u Križevcima

  1933.-1990.

  27.10.2017.

  741 fascikl
  66 knjiga
  50 upisnika
  48 kompleta
  18 registratora 9 imenika

  Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba Križevci - popis arhivskog gradiva do 1990.

  15.

  Trgovački sud Bjelovar

  Okružni privredni sud Bjelovar

  1954.-1990.

  10.10.2017.

  213 knjiga
  417 fascikala

  Trgovački sud u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

  16.

  Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

  Općinsko javno tužilaštvo u Bjelovaru/Općinsko javno tužilaštvo u Daruvaru/Općinsko javno tužilaštvo u Pakracu

  1962.-1990.

  12.10.2017.

  75 upisnika
  55 imenika
  74 arhivskih mapa
  54 dosjea
  23 knjige
  3 registratora

  Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

  17.

  Grad Grubišno Polje

  SIZ za ceste općine GP/ Vatrogasni savez općine GP/ Skupština općine GP/ Općinski sudac za prekršaje/ Mjesna zajednica GP/ Upravni odbor samoupravnog fonda za financiranje istraživanja bržeg društveno-ekonomskog razvoja i razvoja privrede u općini GP / Fond zajedničkih rezervi GP/ Radna zajednica stručne službe/ SIZ stambeno -komunalne djelatnosti općine GP/ Zajednica usmjerenog obrazovanja općine GP

  1978.-1990.

  26.10.2017.

  3,20 d/m

  Grad Grubišno Polje - popis arhivskog gradiva do 1990.

  18.

  Grad Križevci

  Narodni odbor općine Križevci/Skupština općine Križevci

  1953.-1990.

  31.10.2017.

  18 knjiga
  117 fascikala

  Grad Križevci - popis arhivskog gradiva do 1990.

  19.

  Županijski sud u Bjelovaru

  Okružni sud u Bjelovaru

  1960.-1990.

  07.11.2017.

  61,95 d/m

  Županijski sud u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

  20.

  Županijsko državno odvjetništvo

  Javno tužilaštvo okruga Bjelovar/ Javno tužilaštvo oblasti Bjelovar/ Okružno javno tužilaštvo Bjelovar

  1945.-1990.

  17.11.2017.

  17,82 d/m spisa
  71 upisnika
  35 knjiga
  49 dosjea

   

  Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru - popis arhivskog gradiva do 1990.

  21.

  Grad Čazma

  Skupština općine Čazma

  1967.-1990.

  17.11.2017.

  33 registratora
  137 arhivskih mapa

  Grad Čazma - popis arhivskog gradiva do 1990.

  22.

  Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Područni ured Križevci

  Samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje Križevci

  1962.-1990.

  17.11.2017.

  32 knjige
  22 arhivske mape

  HZZ PU Križevci - popis arhivskog gradiva do 1990.

  U Bjelovaru, 20.11.2017.

 • Pravilnik o radu Čitaonice

  Pravilnik o radu Čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru od 03.ožujka 2022. godine dostupan je na sljedećoj poveznici

  Pravilnik o radu Čitaonice DABJ.pdf


  Korištenje arhivskog gradiva u Čitaonici potrebno je prethodno najaviti putem e-maila senad.adulovic@dabj.hr ili na broj telefona 043 221-616 te popuniti obrazac zahtjeva za korištenjem gradiva i obrazac za izradu preslika arhivskog gradiva.

  Zahtjev za korištenje gradiva u Čitaonici DABJ.docx

  Zahtjev za izradu preslika arhivskog gradiva.docx

  Zahtjev za korištenje gradiva prije isteka rokova dostupnosti.docx

  Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima, u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice korištenog gradiva.


  Navođenje podataka o arhivskim fondovima i zbirkama

  Podatak Primjer 1 Primjer 2
  1. Naziv arhiva Državni arhiv u Bjelovaru Državni arhiv u Bjelovaru
  2. Signatura fonda HR-DABJ-1 HR-DABJ-38
  3. NAZIV FONDA VOJNI KOMUNITET BJELOVAR SKUPŠTINA OPĆINE BJELOVAR
  4. Raspon godina gradiva 1772./1884. 1963. – 1993.
  5. Naziv serije / cjeline (kojoj pripada jedinica koja se citira) Upisnik katastarskih uknjižbi Sjednički zapisnici Društveno-političkog vijeća
  6. (Raspon godina gradiva unutar serije) (1831. – 1838.) (1973. – 1975.)
  7. Naslov ili podatak o sadržaju jedinice na koju se odnose citirani podaci knjiga kutija
  8. (Raspon godina ili nadnevak jedinice na koju se odnose citirani podaci) (4. 4. 1831.) (22. 12. 1974.)
  9. Tehnička jedinica (kutija, svežanj, knjiga) knjiga 13/1 kutija 2501

  Primjer 1:

  Državni arhiv u Bjelovaru, HR-DABJ-1, VOJNI KOMUNITET, 1772./1884., Upisnik katastarskih uknjižbi, (1831. – 1838.), knjiga 13/1.

  Primjer 2:

  Državni arhiv u Bjelovaru, HR-DABJ-38, SKUPŠTINA OPĆINE BJELOVAR, 1963. – 1993., Sjednički zapisnici Društveno-političkog vijeća, (1973. – 1975.), kutija 2501.

  Broj podataka koji će se iskazati u navodu ovisi o stupnju sređenosti arhivskog fonda ili zbirke.

  Navođenje podataka o arhivskim fondovima i zbirkama.pdf


  posljednje izmijenjeno 28. 8. 2023.

Stvaratelji i posjednici gradiva

 • Stvaratelji i posjedinici gradiva

  Državni arhiv u Bjelovaru nadležan je za dokumentarno i arhivsko gradivo nastalo radom 586 stvaratelja i posjednika gradiva na području Bjelovarsko-bilogorske županije te dijelovima Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije.


  Tko su stvaratelji, a tko posjednici gradiva?

  Stvaratelji gradiva su tijela javne vlasti, pravne i fizičke osobe, grupa osoba koja obavlja određenu djelatnost i čijim djelovanjem nastaje dokumentarno i arhivsko gradivo.

  Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje:JLP(R)S), pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili JLP(R)S, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna JLP(R)S, odnosno iz javnih sredstava, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i JLP(R)S imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

  Posjednici ili vlasnici privatnog arhivskog gradiva su privatne pravne i fizičke osobe koje čuvaju ili svojim radom stvaraju gradivo značajno za kulturu, znanost i prošlost lokalne zajednice ili cjelokupnog društva.

  Izvor:

  Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, 98/2019)

  Evidencija tijela javne vlasti Bjelovar.xlsx

  Evidencija tijela javnih vlasti Krizevci.xlsx

 • Nadzor nad radom stvaratelja i posjednika gradiva

  Odjel za zaštitu gradiva izvan Arhiva obavlja stručni nadzor nad upravljanjem dokumentarnim i arhivskim gradivom u pismohranama na terenu.

  Nadzor obuhvaća pregled materijalno-fizičke zaštite gradiva, postupanje s gradivom te njegovu cjelovitost u pismohranama stvaratelja i posjednika. Obavljanje nadzora vrši se sukladno planu rada za tekuću godinu.

  Odjel u svom radu nadzire i postupak izrade normativnih akata (Pravila s Popisom gradiva s rokovima čuvanja), kojim stvaratelji i posjednici uređuju pitanje zaštite i čuvanja vlastitog gradiva te izdaje rješenja o suglasnosti za njihovu primjenu. Osim toga, odjel provodi odobravanje izlučivanje gradiva kod stvaratelja i posjednika gradiva, vodi evidencije stvaratelja i posjednika gradiva pod nadzorom, brine o preuzimanju gradiva u Arhiv te savjetuje stvaratelje i posjednike u vezi sa svakim postupanjem s gradivom u pismohranama.

 • Kategorizacija

 • Obveze

  Obveze sustavnog upravljanja dokumentarnog gradiva stvaratelja i posjednika gradiva

  Stvaratelji javnog dokumentarnog gradiva dužni su:

  1. primjereno zaštiti, srediti i opisati gradivo koje posjeduju te dopustiti pristup ovlaštenim osobama u uređenom dokumentacijskom sustavu;

  2. osigurati primjeren prostor za odlaganje i čuvanje gradiva;

  3. utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog gradiva u digitalnom obliku te osigurati sigurnu pretvorbu arhivskog gradiva u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik;

  4. obavještavati nadležni arhiv o svim važnijim promjenama na gradivu i omogućiti uvid u stanje gradiva.

  Posjednici privatnog arhivskog gradiva obvezni su:

  1.obavijestiti nadležni državni arhiv o posjedovanju gradiva;

  2.čuvati gradivo i poduzimati mjere potrebne za njegovo sigurno čuvanje i zaštitu;

  3.srediti gradivo i izraditi popis;

  4.dopustiti ovlaštenoj osobi nadležnog arhiva da pregleda gradivo i po potrebi provede sigurnosno snimanje.

  Navedene obaveze odnose se samo na posjednike privatnog dokumentarnog i arhivskog gradiva koje je od osobitog značaja za povijest, znanost i kulturu našeg područja, a koji su upisani u Upisnik vlasnika ili posjednika privatnog arhivskog gradiva.

  Obveze sustavnog upravljanja dokumentarnog gradiva stvaratelja i posjednika gradiva detaljnije razrađuje Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvana arhiva (NN 105/2020).

  Izvori:

  Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, 98/2019)

  Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvana arhiva (NN 105/2020)

 • Dostava popisa cjelokupnog gradiva

  Stvaratelji i posjednici gradiva dužni su nadležnom arhivu dostaviti Popis cjelokupnog dokumentarnog gradiva, njegove ispravke i dopune jednom godišnje sa stanjem na zadnji dan prethodne godine, osim ako od strane nadležnog arhiva nije odobren dulji rok za dostavu podataka.

  Sadržaj, oblik i način dostave popisa uređuju se Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom na temelju Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvana arhiva (NN 105/2020).

  Popis cjelokupnog gradiva vodi se i dostavlja u strukturiranom elektroničkom obliku koji je prikladan za ponovnu uporabu i dijeljenje podataka, te za preuzimanje podataka.

  Izvori:

  Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvana arhiva (NN 105/2020)

 • Izrada pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom i popisa gradiva s rokovima čuvanja

  Sva pitanja oko uvjeta i načina stvaranja, čuvanja, obrade, vrednovanja, pretvorbe u digitalni oblik, izlučivanja i predaje dokumentarnog gradiva te načina provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama propisana su "Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva" (NN 105/2020) koji je na snagu stupio 02. listopada 2020. godine.

  Stvaratelji i posjednici gradiva dužni su izraditi pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom kojima se uređuju sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva, infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju, vanjskim uslugama, i s njima upoznati zaposlenike koji sudjeluju u obradi gradiva.

  Izradu pravila i popisa dokumentarnog gradiva sa rokovima čuvanja predviđa ˝Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva˝ (NN 105/2020).

  Izvor:

  Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020)

  Upute za izradu Pravila

  Predložak Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom izvan arhiva

 • Popis gradiva s rokovima čuvanja stvaratelja i posjednika

  U Popisu dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja koji su stvaratelji i posjednici gradiva dužni izraditi i zajedno s Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom dostaviti nadležnom arhivu na odobrenje, potrebno je za sve vrste gradiva koje nastaju ili bi mogle nastati njihovom djelatnošću odrediti rok čuvanja i po potrebi opisati dokumente koji nastaju ili će možda nastati u obavljanju određenih poslova te utvrditi u kojem obliku (papirnatom ili digitalnom) i koliko vremena (trajno ili ograničenog roka) dokumentaciju treba čuvati kod stvaratelja i posjednika gradiva. Stvaratelji gradiva koji posjeduju gradivo koje nije nastalo njihovim radom ili radom tijela čiju djelatnost nastavljaju, dužni su utvrditi rokove čuvanja za to gradivo.

  Stvaratelj gradiva određuje rokove čuvanja dokumentarnog gradiva sukladno propisima koji uređuju obvezu čuvanja pojedinih vrsta dokumenata, potrebama poslovanja i zaštite vlastitih i tuđih prava i interesa, interesa javnosti, interesa za kulturu, povijest i druge znanosti te prema oglednim popisima gradiva s rokovima čuvanja i uputama nadležnog državnog arhiva (opći popis gradiva s rokovima čuvanja).

  Ogledni popisi gradiva s rokovima čuvanja

  Ogledne popise s rokovima čuvanja dokumentarnog gradiva za pojedina područja djelatnosti ili pojedine vrste poslova koje obavljaju stvaratelji gradiva donosi i objavljuje na svojim mrežnim stranicama Hrvatski državni arhiv.

  Opći popis gradiva s rokovima čuvanja

  Na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva 2012. godine Hrvatsko arhivsko vijeće doneslo je ˝Opći popis s rokovima čuvanja˝. On razrađuje gradivo nastalo administrativnim i općim poslovanjem koje je više manje zajedničko svima stvarateljima i posjednicima dokumentarnog i arhivskog gradiva.

  Glavne dokumentacijske cjeline popis su:

  1. Organizacija i upravljanje

  2. Ljudski resursi, rad i radni odnosi

  3. Nekretnine, postrojenja i oprema

  4. Financijsko poslovanje i računovodstvo

  5. Informacijski resursi i dokumentacija

  Opći popis sadrži minimalne rokove čuvanja svih cjelina gradiva te postupke rukovanja gradivom (trajno čuvati ili izlučivati). Stoga prvenstveno stvarateljima i posjednicima gradiva služi kao pomoć pri odabiranju i izlučivanju gradiva.

  Isto tako služi i kao polazna točka za izradu Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja stvaratelja i posjednika gradiva, koji je sastavni dio ˝Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom˝. U posebnom popisu gradiva nužno je da su popisane sve poslovne funkcije stvaratelja kao i ukupno gradivo.

  Izradu popisa dokumentarnog gradiva sa rokovima čuvanja predviđa ˝Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva˝ (NN 105/2020).

  Izvori:

  Opći popis gradiva sa rokovima čuvanja

  Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom (NN 105/2020)

  Obrazac popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

  Primjer Popisa gradiva s rokovima čuvanja

 • Seminar za djelatnike u pismohranama

  Seminar za djelatnike u pismohranama

  Stručna osposobljenost djelatnika zaduženih za rad u pismohranama zakonska je obaveza i potreba suvremene zašite arhivskog i dokumentarnog gradiva kod stvaratelja i posjednika gradiva. Propisana je ˝Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja˝ (NN 104/19) pod poglavljem VI. PROVJERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA NA POSLOVIMA UPRAVLJANJA DOKUMENTARNIM I ARHIVSKIM GRADIVOM IZVAN ARHIVA

  Kako bi približio arhivsku struku i praksu radnicima na terenu te olakšao pripreme za stručni ispiti Državni arhiv u Bjelovaru od 2011. godine provodi edukaciju djelatnika u pismohranama putem dvodnevnog seminara iz arhivske djelatnosti.

  Program obuhvaća sljedeće teme:

  1. Arhivi i arhivska djelatnost

  2. Arhivsko zakonodavstvo

  3. Obavijesna pomagala

  4. Organizacija uredskog poslovanja i spisovodstvo

  5. Organizacija rada pismohrane

  6. Korištenje arhivskog gradiva

  7. Vrednovanje, odabiranje i izlučivanje gradiva

  8. Zaštita konvencionalnog arhivskog gradiva

  9. Izrada i dostava propisa gradiva

  Nakon predavanja arhivskih stručnjaka, polaznici dobivaju potvrdu o pohađanju seminara i priručnik s pitanjima i materijale koji će im pomoći u pripremama za ispit. Seminar je prvenstveno namijenjen djelatnicima ustanova u nadležnosti Državnoga arhiva u Bjelovaru no otvoren je za sve zainteresirane.

  O uvjetima pohađanje seminara potrebno je kontaktirati tajništvo Arhiva putem službenog e-maila pismohrana@dabj.hr ili telefonom na 043/244487

  tekst: Martina Krivić Lekić

 • Ispiti

  Ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.

  Polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva zakonski je preduvjet za rad na poslovima zaštite i obrade dokumentarnog i arhivskoga gradiva u tijelima, ustanovama i organizacijama koje stvaraju ili čuvaju gradivo.

  Način i program polaganja stručnog ispita propisani su Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019). Ispit organizira i provodi Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva koje imenuje ministarstvo nadležno za poslove kulture na prijedlog Hrvatskog arhivskog vijeća.

  Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnoga iskustva na obavljanju poslova upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.

  Rokove za polaganje i druge informacije pogledajte na stranicama Hrvatskog državnog arhiva.

  Informacije o ispitu i rokovima

  Prijavnica za stručni ispit

  Narudžbenica za prijavu stručnog ispita

  Izbor pitanja za Stručni ispit

  Naknada za pristupanje stručnom ispitu

  Izvor: stranica Hrvatskog državnog arhiva, 30. rujna 2021.

 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva

Dokumenti

Digitalizirana arhivska građa

 • Križevci, zbirka planova i nacrta javnih i sakralnih objekata

  Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, nastale digitalizacijom arhivske Zbirke planova i nacrta HR DABJ 291 te arhivskih fondova Gradskog poglavarstava Križevci HR DABJ 398 i HR DABJ 399. Nacrti su digitalizirani za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH.
  U okviru stranice dostupno je 87 nacrta javnih, privatnih i sakralnih objekata nastalih od 1872. do 1941. godine na području grada Križevaca.

  Popis nacrta sastoji se od 10 naziva:

  Crkva Svetog Križa, 1910.-1911., inv. br. B 27 (ukupno 41 nacrt)

  Gimnazija, inv. br. A 34 (ukupno 13 nacrta)

  Gradska ciglana, 1941., inv. br. A 40

  Gradska klaonica, 1888., arhitekt Janko Grahor, inv. br. A 41 (ukupno 7 nacrta)

  Gradska športska igrališta, inv. br. A 42

  Hrvatski dom, arhitekt Grunvald, 1914, inv. br. A 43 (ukupno 5 nacrta)

  Javna zgrada, 1872, inv. br. A (ukupno 14 nacrta)

  Mlin Šimuna Horvata, 1929., inv. br. A 45 (ukupno 2 nacrta)

  Narodna čitaonica, 1872., inv. br. A 46

  Zgrada na trgu

  Željeznički kolodvor, detalji vrata, inv. br. A 49

 • Daruvar, zbirka planova i nacrta privatnih objekata

  Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, koja je nastala digitalizacijom arhivskih fondova Općinskog poglavarstva trgovišta Daruvar HR DABJ 7 i HR DABJ 672. Nacrti su digitalizirani za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH.
  Ovdje su dostupna 42 nacrta javnih i privatnih objekata tadašnjeg trgovišta Daruvar, nastalih od 1909. do 1940. godine. Na nacrtima privatnih objekata napisana su imena vlasnika i tadašnji nazivi ulica.

  Popis nacrta sastoji se od 27 naziva:

  1909. Anina blatna kupka, nerealizirano rješenje (ukupno 8 nacrta)

  1920. dvorac Janković (ukupno 3 nacrta)

  1931. kuća Josipa Curla na Lipovačkom putu

  1936. dogradnja smočnice Luje Horvata u Preradovićevoj ulici u Daruvaru

  1936. drvena kuglana Leopolda Rojoka

  1936. kuća Andrije Drožđana na putu prema Šibovcu

  1936. kuća Ane Kaldi

  1936. kuća Franje Didovića na novom putu

  1936. kuća Franje Vavžine, na putu za Vrtiku

  1936. kuća Horak Matilde u Radićevoj ulici prema Doljanima

  1936. kuća Marije Nemet u novoj ulici

  1940. kuća Alojza Dostala u Vrliki u Daruvaru

  1940. kuća Alojza Smole

  1940. kuća Ane Velturski u Novoj ulici

  1940. kuća Emilije Balteke u Novoj ulici, uz Ulicu kralja Aleksandra

  1940. kuća Emilije Rehor iz Sarajeva, u Daruvaru

  1940. kuća Ivke Crnec u Mažuranićevoj ulici

  1940. kuća Ivke i Josipa Gudelja u Novoj ulici

  1940. kuća Ivke i Stjepana Martan, krojača u Radićevoj ulici (ukupno 3 nacrta)

  1940. kuća Josipa Paljana u Gajevoj ulici

  1940. kuća Josipa Pateka u Novoj ulici

  1940. kuća Ladislava Majera u Novoj ulici

  1940. kuća Margite i Milana Kuruca

  1940. kuća Marije i Luje Kaucki u Frankopanskoj ulici (ukupno 5 nacrta)

  1940. kuća Petra Nađa u Ulici Vrlika

  1940. kuća Vjekoslava i Štefe Brož u Radićevoj ulici

  1940. vinogradska kuća Barice Šterk u Daruvaru

 • Mape grada Bjelovara

  Ova cjelina dio je Digitalne zbirke karata i planova HR DABJ 1201-1 nastale za potrebe prikupljanja materijala za knjigu "Povijesni atlas gradova I. svezak Bjelovar" izdanu 2003. godine autorice dr. sc. Mirele Slukan Altić.
  Tom prigodom digitalizirane su Kartografske zbirke Hrvatskog državnog arhiva, Ratnog arhiva u Beču, Gradskog muzeja Bjelovar i Državnog arhiva u Bjelovaru (HR DABJ 384).
  Ovdje su dostupne 33 karte i plana grada Bjelovara koji su nastali od 1772.-1933. godine.

  Popis karti sastoji se od 33 naziva:

  Bjelovar 1772 - G.I.h.20

  Bjelovar 1772- GI.h.20, jezgra (Medium)

  Bjelovar 1772- GI.h.20, jezgra

  Bjelovar 1782 - G.I.h.21-1

  Bjelovar 1795

  Bjelovar 1828. katastar

  bjelovar 1860, detalj središta

  Bjelovar 1867. - južni dio

  Bjelovar 1867. - sjeverni dio

  Bjelovar 1893. katastar

  Bjelovar 1893.

  Bjelovar 1894. - regulacija

  Bjelovar 1896. - cestovna mreža

  Bjelovar 1900. - kotar 1

  Bjelovar 1900. - kotar 2

  Bjelovar 1900. - kotar 3

  Bjelovar 1900. - kotar 4

  Bjelovar 1900. - kotar 5

  Bjelovar 1900. - kotar 6

  Bjelovar 1900. - kotar 7

  Bjelovar 1900. - kotar 8

  Bjelovar 1912. L. Weiss 2

  Bjelovar 1912. L. Weiss

  Bjelovar 1933, list 26-4

  Bjelovar 1933, list 27-4

  Bjelovar 1933., list 13

  Bjelovar 1933., list 14

  Bjelovar 1933., list 19

  Bjelovar 1933., list 20

  Bjelovar 1933., list 25

  Bjelovar 1933., list 26-1

  Bjelovar 1933., list 26-2

  Bjelovar 1933., list 26-3

 • Gradsko poglavarstvo Bjelovar, nacrti objekata 1881. - 1906.

  Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, nastale digitalizacijom arhivskog fonda Gradskog poglavarstva Bjelovar HR DABJ 2 za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH..
  Ovdje je dostupno 178 nacrta javnih i privatnih objekata u Bjelovaru, nastalih od 1881. do 1906. godine. Nacrti privatnih objekata sadrže imena vlasnika i tadašnje nazive ulica.

  Popis nacrta sastoji se od 164 naziva:

  1881. inv. br. 2355

  1886. gradska klaonica u Gaju Franje Josipa, danas ispod Borika

  1887. trgovačka i stambena kuća K. Babić u današnjoj Rusanovoj ulici

  1890. plan podnih obloga u djevojačkoj učioni

  1891. kuća i gospodarske zgrade u današnjoj Kačićevoj ulici

  1892. gradska klaonica u Gaju Franje Josipa, danas ispod Borika - nadogradnja

  1892. ugao današnje Mażuranićeve i Trnskog, inv. br. 1816

  1894. kuća Milana Rojca, inv. br. 2157

  1896. kuća Juraja i Sofije Jerčin Ladiš, današnje šetalište Ivše Lebovića

  1897. štala Matije Handla na današnjem Trgu A. G. Matoša, inv. br. 1664

  1898. kuća br. 11 u Bjelovaru inv. br. 3799

  1898. kuća E. Plachte danas na uglu Trga S. Radića i Nazorove ulice, inv. br. 13 (ukupno 6 nacrta)

  1898. kuća F. Vidra u Bjelovaru, inv. br. 2815

  1898. kuća Hermana Fischera na uglu današnje I. V. Trnskog i F. Supila, inv. br. bb 1898 a

  1898. kuća Ivana Pavlekovića, danas vjerojatno Istarska ulica, inv. br. 1981

  1898. kuća Tome Franjčevića, danas vjerojatno Istarska ulica, inv. br. 1981

  1898. zgrada Adolfa Miškulina, danas na uglu Matice hrvatske i Demetrove ulice, inv. br. bb (ukupno 7 nacrta)

  1899. kuća Żige Szomjas inv. br. 8360 (ukupno 2 nacrta)

  1899. kuća Milana Rataića danas ulica Krste Frankopana, inv. br. 6080

  1899. kuća Milana Rataića, vjerojatno u današnjoj Frankopanskoj ulici u Bjelovaru, inv. br. 5363

  1900. dogradnja kuće Josipa Svobode, danas vjerojatno K. Špoljara, inv. br. 4355

  1900. kuća Franciske Prusarić u Kačićevoj ulici, inv. br. 4353

  1900. kuća Ivana Spehala, danas na uglu Strossmajerove i A. Star¦Źevića, inv. br. 6943

  1900. kuća Josipa Košaka u Bjelovaru, inv. br. 1526

  1900. kuća Miška Żupića, u Kačićevoj ulici, inv. br. 2868

  1900. podrużnica tvornice octa Paola Burgnera, vjerojatno danas Trg S. Radića, inv. br. 4354

  1900. salaš u današnjoj ulici Krste Špoljara, inv. br. 884

  1901. dogradnja gospodarskih zgrada uz kuću Dr. Miroslava Striżića, danas Medulićeva ulica, inv. br. 2411

  1901. kuća Antona Supančića, današnja Kriżevačka ili V. Nazora, inv. br. 7849

  1901. kuća Franje Magulca današnja Nazorova ulica, inv. br. 2412

  1901. kuća Gustava Micilošeka, današnja Kačićeva ulica, inv. br. 4607

  1901. kuća Ivke Vidaković, današnja ulica Pere Biškupa, inv. br. 4074

  1901. kuća Josipa Milkovića, danas Trg A. G. Matoša, inv. br. 2901

  1901. ograda u Mażuranićevoj ulici, inv. br. bb

  1901. radiona Tome Fudorića, današnja Bogovićeva ulica, inv. br. 7117

  1902. štala i kolnica Martina Vrbovčana u Bjelovaru, inv. br. 5564

  1902. klesarska radionica Josipa Tribusona, vjerojatno na Đurđevačkoj cesti, inv. br. 7167

  1902. kuća Andraša Molana, vjerojatno današnja Istarska ulica, inv. br. 2498

  1902. kuća gđe. Drażenović, danas u Šenoinoj ulici, inv. br. 4070

  1902. kuća i pomoćna zgrada Nikole Balote, danas ugao Preradovićeve i Matice hrvatske, inv. br. 3085 (ukupno 4 nacrta)

  1902. kuća Marka Hajdukovića, danas u Hebrangovoj ulici, inv. br. 2499

  1902. kuća Marka Selaka, sjeverni dio Bjelovara, inv. br. 3675

  1902. kuća Martina Benčića u Bjelovaru, inv. br. 7166

  1902. kuća Sofije i Ane Vukmirović, danas na uglu K. Špoljara i Braće Diviš, inv. br. 3216

  1902. kuća Stjepana Šostarića, danas ulica K. Špoljara, inv. br. 5962

  1902. kuća Vjekoslava Mullera, ugao Mihanovićeve i Franjevačke, inv. br. 4664

  1902. stambena zgrada zaklade zdrużenih zdravstvenih općina u Bjelovaru, inv. br. 3215

  1903. dogradnja kuće Katarine i Stjepana Hribar u Bjelovaru, inv. br. 6017

  1903. dogradnja kuće Sime Magulca u Bjelovaru, inv. br. 6360

  1903. dogradnja stana i drvarnice g. Velaja u Bjelovaru, inv. br. 1609

  1903. klaonički uređaj za grad Bjelovar, inv. br. 1903c (ukupno 3 nacrta)

  1903. kuća Agneze Walcl u Bjelovaru, inv. br. 1607

  1903. kuća Dragutina Rosenberga u Bjelovaru, inv. br. 2970

  1903. kuća g. Berghofera u Bjelovaru, inv. br. 2408

  1903. kuća g. Neunera, vjerojatno u Rusanovoj ulici, inv. br. 2955

  1903. kuća i staja Đure Lovraka, danas Trg S. Radića, inv. br. 6197 (ukupno 2 nacrta)

  1903. kuća Jelke Kosčević, današnja Frankopanska ulica, inv. br. 1608

  1903. kuća Johana Velaja u Bjelovaru, inv. br. 6139

  1903. kuća Tome Barca u Bjelovaru, inv. br. 3500

  1903. kupalište i spremište Franje Magulca, vjerojatno u Nazorovoj ulici, inv. br. 5136

  1903. skladište I. Lauscha u Bjelovaru, inv. br. 1903a (ukupno 2 nacrta)

  1903. soba i štala gđe. Katarine Wilfling, danas Matošev trg, inv. br. 5033

  1903. sprava za acetilensku rasvjetu dućana Josipa Schwaba, danas na uglu Preradovićeve i ulice V. Lisinskog, inv. br. 1903b (ukupno 2 nacrta)

  1903. spremište za żito u Bjelovaru, inv. br. 5160

  1903. zgrada Ivana Quinza, danas u Matice hrvatske, inv. br. 5474 (ukupno 9 nacrta)

  1903. zgrada škole, danas ugao I. V. Trnskog i P. Zrinskog, inv. br. 3380 (ukupno 3 nacrta)

  1904. dogradnja kuće Josipa Schwaba, ugao Preradovićeve i Lisinskove, inv. br. 3813

  1904. dvorišna kuća Jove Munjasa u Bjelovaru, inv. br. 6221

  1904. kovačnica i šupa Juilijane Mesić, vjerojatno u Rusanovoj ulici, inv. br. 8771

  1904. kuća Anđeline Kalafatić, ugao Kačićeve i Šetalište I. Lebovića, inv. br. 3537

  1904. kuća Antolić u Bjelovaru, inv. br. 5211

  1904. kuća Antuna i Ane Supančić u Bjelovaru, inv. br. 7030

  1904. kuća Dragutina i Zlate Laksar, danas Šetalište I. Lebovića, inv. br. 3831

  1904. kuća Franje i Roze Revellant, danas Draškovićeva ulica, inv. br. 7513 (ukupno 7 nacrta)

  1904. kuća i gospodarska zgrada Nikole Marina u Bjelovaru, inv. br. 7917 (ukupno 2 nacrta)

  1904. kuća i gospodarska zgrada Tome Frančevića, vjerojatno Vukovarska ulica ili Đurđevačka cesta, inv. br. 2886

  1904. kuća I. Hirjana u Bjelovaru, inv. br. 5373

  1904. kuća Jove Munjasa, danas Niska ulica, inv. br. 4554

  1904. kuća Julijane Mesić, danas Rusanova ulica, inv. br. 2821

  1904. kuća Katarine Ćus i Nikole Grdinića, danas Kačićeva ulica, inv. br. 1820

  1904. kuća Mate Majtanića, vjerojatno Nazorova ulica, inv. br. 3554

  1904. kuća Nikole i Rozalije Gorišek u Staklenoj ulici, inv. br. 1760

  1904. pregradnja stana Đure Čimića u Bjelovaru, inv. br. 3109

  1904. preinake kuće braće Breier u Bjelovaru, inv. br. 3704

  1904. radiona Marka Kovačića u Bjelovaru, inv. br. 2203

  1904. spremište Đure Čimića u Bjelovaru, inv. br. 1639

  1904. spremište Emanuela Ebenspangera, danas Trumbićeva ulica, inv. br. 2626 (ukupno 2 nacrta)

  1904. staja i suša Nikole Marina u Bjelovaru, inv. br. 6964

  1904. suša Jlke Lander u Novoseljanima, inv. br. 7141

  1904. šupa za daske Paula Burgnera i sina, vjerojatno Radićev trg, inv. br. 8866

  1904. vila Mije i Josipe Begović, vjerojatno Masarykova ulica, inv. br. 5457

  1904. zgrada Srpskog kreditnog zavoda, danas ugao Matice hrvatske i Demetrove ulice, inv. br. 4552

  1905. dogradnja kuće Đure Karašića, današnja Haulikova, inv. br. 1204

  1905. dogradnja kuće Josipa Vukovića u Bjelovaru, inv. br. 2012

  1905. gospodarska zgrada Vaclava Dobijaša, danas Radićev trg, inv. br. 6406

  1905. kuća Adolfa Kolesara, danas ugao Preradovićeve i Matice hrvatske, inv. br. 2609

  1905. kuća Alojza Horaka u Bjelovaru, inv. br. 2138

  1905. kuća Blaža Piškora u Bjelovaru, inv. br. 6805

  1905. kuća Draginje Špeihal, danas Strossmayerova ulica, inv. br. 5411 (ukupno 4 nacrta)

  1905. kuća Dragutina Đuričića, danas Kačićeva ulica, inv. br. 5018

  1905. kuća Dragutina Wolfa, ugao Šenoine i Trnskog, inv. br. 1205

  1905. kuća g. Opačić, danas Trumbićeva ulica, inv. br. 3665 (ukupno 2 nacrta)

  1905. kuća i pomoćne zgrade Martina i Eve Supančić, vjerojatno Nazovora ulica, inv. br. 1962

  1905. kuća Ivana i Marije Antolić u Bjelovaru, inv. br. 3094 (ukupno 4 nacrta)

  1905. kuća Ivana Pohnera, danas Mihanovićeva ulica, inv. br. 3189 (ukupno 2 nacrta)

  1905. kuća Jandre Hrena, danas Maatošev trg, inv. br. 5670

  1905. kuća Josipa Folfina, vjerojatno Nazorova, inv. br. 1830 (ukupno 2 nacrta)

  1905. kuća Julyane Sirony u Bjelovaru, inv. br. 4045 (ukupno 5 nacrta)

  1905. kuća Julyane Sirony u Bjelovaru, inv. br. 4045

  1905. kuća Martina i Terezije Pankarić u Bjelovaru, inv. br. 4225

  1905. kuća Martina Pereša, danas Nazorova ulica, inv. br. 5669

  1905. kuća Maxa Sterna u Bjelovaru, inv. br. 2351 (ukupno 5 nacrta)

  1905. kuća Paule Herrenštein, danas Starčevićeva ulica, inv. br. 6142

  1905. kuća Regine Somer, danas Rusanova ulica, inv. br. 3188

  1905. kuća Rudolfa i Natalie Fochtmann u Bjelovaru, inv. br. 7887 (ukupno 7 nacrta)

  1905. kuća Stefana Stubičana, danas vjerojatno Vukovarska ulica, inv. br. 5494

  1905. kuća Stjepana Hajdukovića, danas Matošev trg, inv. br. 4449 (ukupno 2 nacrta)

  1905. kuća Žege Szomjasa u Bjelovaru, inv. br. 4553

  1905. peć za opeku Giovanija Revelantija u Hrgovljanima, inv. br. 2882 (ukupno 3 nacrta)

  1905. pomoćna zgrada g. Aznera, danas Nazorova ulica, inv. br. 4305

  1905. radiona i staja Stjepana Stubičana, vjerojatno Istarska ili Vukovarska ulica, inv. br. 6661

  1905. soba i praonica Vilima Rusana u Bjelovaru, inv. br. 4649

  1905. spremište i radione Antuna Šegrca u Bjelovaru, inv. br. 2759 (ukupno 2 nacrta)

  1905. staja Johana Wellaja, danas u Vukovarskoj ulici, inv. br. 2017

  1905. šupa i staje Koste Tomića, danas ulica V. Nazora, inv. br. 3381

  1905. vila Ervina pl Koroskenji, danas ugao Rusanove i Masarykove, inv. br. 2966 (ukupno 5 nacrta)

  1906. dogradnja dvorišnog stana g. Mihalića, danas Kačićeva ulica, inv. br. 547

  1906. dogradnja kuće G. i K. Drčec u Bjelovaru, inv. br. 1785

  1906. dogradnja kuće Joze i Roze Jovanović, danas Kačićeva ulica, inv. br. 2726

  1906. dvorišna kuća Imbre Žnidera, danas Matije Gupca, inv. br. 3117

  1906. dvorišna kuća Mije Volkenfelta, danas ugao Šenoine i Lebovićevo šetalište, inv. br. 2383

  1906. dvorišna zgrada Anke Supančić, danas Kačićeva ulica, inv. br. 3750

  1906. dvorišna zgrada Eveline Sukić, ugao Draškovićeve i Demetrove, inv. br. 5427

  1906. gospodarske zgrade Marije Brdarić u Bjelovaru, inv. br. 5160

  1906. gospodarske zgrade Miheila Abela u Bjelovaru, inv. br. 3211

  1906. Gustav i Emilija Mecilošek, danas u Kačićevoj ulici, inv. br. 2030

  1906. kuća Adama Vujčića, danas Biškupova ulica, inv. br. 879

  1906. kuća Adolfa Kralika u Bjelovaru, inv. br. 2986

  1906. kuća Aloisa i Barbare Horak u Bjelovaru, inv. br. 5700

  1906. kuća Andrije Mollana u Bjelovaru, inv. br. 1195 (ukupno 2 nacrta)

  1906. kuća Anke Supančić, danas Kačićeva ulica, inv. br. 3518

  1906. kuća Augusta i Ane Lesičak u Bjelovaru, inv. br. 1301

  1906. kuća dr. Milana Rojca u Bjelovaru, inv. br. 709

  1906. kuća Eveline Sukić, danas ugao Draškovićeve i Demetrove, inv. br. 168

  1906. kuća Evice Prvonožec, danas Matice hrvatske, inv. br. 2887

  1906. kuća Franćiške i Đure Pintarića u Bjelovaru, vjerojatno Draškovićeva ulica, inv. br. 4879

  1906. kuća Franćiške Kovačić i Plate Vojnovića u Bjelovaru, inv. br. 4025

  1906. kuća Franje Petričevića, danas Bogovićeva, inv. br. 6225

  1906. kuća g. Ivančića, danas Nazorova ulica, inv. br. 2149

  1906. kuća i pekara Branka i Katarine Pečić, danas ugao Kačićeve i Lisinskove ulice, inv. br. 4771 (ukupno 2 nacrta)

  1906. kuća Ignaca Pihlera, danas Matice hrvatske, inv. br. 2660

  1906. kuća Ivana Pavile u Velikim Sredicama, inv. br. 2643

  1906. kuća Ivana Welaja, vjerojatno ugao Jelačićeve i Mihanovićeve, inv. br. 1196

  1906. kuća Josipa Mašinde, danas Nazorova ulica, inv. br. 1131

  1906. kuća Karla i Rozalije Rozenberg, danas Nazorova ulica, inv. br. 3899

  1906. kuća Ljube Jančarović u Bjelovaru, inv. br. 4026

  1906. kuća Milke Tarbuk, danas Draškovićeva ulica, inv. br. 4202

  1906. kuća Steve i Ane Cvijanović, danas Nazorova ulica, inv. br. 3428

  1906. kuća V. Jerbića i Marije Nigrin u Bjelovaru, inv. br. 3750

  1906. pekara Stjepana Ređepa, danas Nazorova ulica, inv. br. 2151

  1906. staja Antona Ribića u Bjelovaru, inv. br. 1784

  1906. staja Josipa Khopa, vjerojatno današnja Vukovarska ulica, inv. br. 5261

  1906. Stevo i Anka Cvijanović, ugao Frane Bulića i Nazorove ulice, inv. br. 2886

  1906. suša Đure Ivanovića u Bjelovaru, inv. br. 1858

 • Gradsko poglavarstvo Bjelovar, nacrti objekata 1907. - 1940.

  Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, nastale digitalizacijom arhivskih fondova Gradskog poglavarstva Bjelovar HR DABJ 2 i HR DABJ 6. Digitalizirani za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH.
  Ovdje je dostupno 287 nacta javnih i privatnih objekata u Bjelovaru, nastalih od 1907. do 1940. godine. Nacrti privatnih objekata sadrže imena vlasnika i tadašnje nazive ulica.

  Popis nacrta sastoji se od 268 naziva:

  1907. Amerikanska ledvenice Lavoslava Singera, danas u Matice hrvatske, inv. br. 8071

  1907. gospodarska zgrada Ignaca Hirschla u Bjelovaru, inv. br. 4904

  1907. gospodarska zgrada Ivana Welaja, danas ugao Mihanovićeve i Jelačićeve ulice, inv. br. 7382

  1907. gospodarska zgrada Marije Kolanić, danas Nazorova ili Zagrebačka, inv. br. 3408

  1907. gospodarska zgrada Valenta Janika u Bjelovaru, inv. br. 7106

  1907. klaonica u Bjelovaru, inv. br. bb (ukupno 2 nacrta)

  1907. kuća Franje i Bare Kralj, danas Hebrangova ulica, inv. br. 5456

  1907. kuća i nusprostorije Viktorie Burša, danas Kačićeva ulica, inv. br. 6428 (ukupno 2 nacrta)

  1907. kuća i pomoćne zgrade Rudolfa Gibasa, danas Nazorova ulica, inv. br. 1008 (ukupno 2 nacrta)

  1907. kuća Josipa Klinca, danas Biškupova ulica, inv. br. 3423

  1907. kuća Josipa Varge, danas Don Frane Bulića, inv. br. 6368

  1907. kuća Katarine i Josipa Knajpa, danas Banovine Hrvatske, inv. br. 6369

  1907. kuća Lavoslava Hiršla, danas Petra Zrinskog, inv. br. 1380

  1907. kuća Marka i Marije Kovačić, danas ulica Željka Sabola, inv br. 2613

  1907. kuća Mirka i Apolonije Kuzminović u Bjelovaru, inv. br. 9112

  1907. ledenica Pavla Gaparića, danas negdje kod Radićevog trga, inv. br. 7504

  1907. mesnica Ignaca Hirschla, danas Preradovićeva ulica, inv. br. 4909

  1907. stan i staja Štefana Šteinera, danas Hebrangova ulica, inv. br. 864

  1907. sušiona Ferdinanda Tunkla, danas Vukovarska-Đurđevačka, inv. br. 3413

  1907. zgrada Županijske štedione, danas ugao Supilove i Strossmayerove, inv. br. 1735 (ukupno 2 nacrta)

  1908. klaonica u Bjelovaru - parni i rashladni uređaj, inv. br. bb

  1908. kuća Alojza i Barbare Horak, danas Kačićeva ulica, inv. br. 2211

  1908. kuća Amalije Nigrin i Ivana Jerbića u Bjelovaru, inv. br. 5549

  1908. kuća Augusta i Ane Lesičak u Bjelovaru, inv. br. 2732

  1908. kuća Đure Lovraka, danas ulica A. B. Šimića, inv. br. 2567

  1908. kuća Đure Stančeca u Bjelovaru, inv. br. 7127

  1908. kuća Franje Groznika u Bjelovaru, inv. br. 3090

  1908. kuća Ignaca Fursta, danas vjerojatno Zagrebačka ulica, inv. br. 4806

  1908. kuća Josipa Khopa, danas Vukovarska ili Đurđevačka cesta, inv. br. 4782

  1908. kuća Julije Mesić u Mlinovcu, inv. br. bb-a

  1908. kuća M. i Franje Petrović, vjerojatno danas Bogovićeva ulica, inv. br. 2568

  1908. kuća Mate Wernera, danas Hebrangova ulica, inv. br. 2183

  1908. kuća Stojana Duždevića, danas Bakačeva ulica, inv. br. 4781

  1908. kuća u dvorištu Josipa Rotkvića u Bjelovaru, inv. br. 3933

  1908. pomoćna zgrada Mirka Kuzminovića u Bjelovaru, inv. br. 4010

  1909. drvarnica g. Kolesarića, danas Mažuranićeva ulica, inv. br. 9749

  1909. drvarnica Mirka Pavlešića, danas Starčevićeva ulica, inv. br. 2781

  1909. dućan i dvorišno skladište Jakoba Berkeša, danas u Strossmayerovoj, inv. br. 4155

  1909. gospodarska zgrada F. Hanzze, danas u Mlinovcu, inv. br. 4635

  1909. gospodarska zgrada u Bjelovaru, inv. br. 5353

  1909. gospodarska zgrada Vilima i Genove Kovarik, danas u Hebrangovoj, inv. br. 10482

  1909. gradska klaonica u Bjelovaru, inv. br. 1909c (ukupno 2 nacrta)

  1909. kuća Andre i Terezije Horvat u Bjelovaru, inv. br. 9750

  1909. kuća Augusta i Ane Lesičak u Bjelovaru, inv. br. 4156

  1909. kuća Franje i Ane Šoch u Mažuranićevoj ulici, inv. br. 3389

  1909. kuća Franje Linharta, vjerojatno danas u ulici Brune Bušića, inv. br. 12180

  1909. kuća g. Simunovića, danas u Kačićevoj ulici, inv. br. 5490

  1909. kuća i staklarska radiona Lovre Rendića, danas Draškovićeva ulica, inv. br. 2184

  1909. kuća i štagalj Mikole Dudašića u Bjelovaru, inv. br. 3805

  1909. kuća Josipa i Terezije Kravaica, danas Bakačeva ulica, inv. br. 2185

  1909. kuća Josipa Svobode, danas Krste Špoljara, inv. br. 2186

  1909. kuća Mile Paripovića u Bjelovaru, inv. br. 8256

  1909. kuća N. Šimunovića u Bjelovaru, inv. br. 4120

  1909. kuća Nikole i Mile Popović, vjerojatno današnja Križevačka cesta, inv. br. 2661

  1909. pekarska radiona Augusta Mihelića u Bjelovaru, inv. br. 2942

  1909. pomoćna zgrada Josipa Svobode, danas u Frana Supila, inv. br. 9008

  1909. staja Ljubomira Bakića, danas Bakačeva ulica, inv. br. 1909a

  1909. stan kraljevskog županijskog tajnika u Bjelovaru, inv. br. 1909

  1909. stan Lovre Rendića u Bjelovaru, inv. br. 7062

  1909. škola sa učiteljskim stanom u Novim Plavnicama, inv. br. 1909b

  1909. tvornica soda vode S. Dragonera, danas ugao Matice hrvatske i Starčevićeve ulice, inv. br. 2812

  1909. zgrada Josipa Svobode, danas u Frana Supila, inv. br. 8644 (ukupno 6 nacrta)

  1909. zgrada Prve hrvatske štedionice, danas Supilova ulica, inv. br. 3750 (ukupno 6 nacrta)

  1910. dogradnja sobe Ivana Wellaja u Bjelovaru, inv. br. 8097

  1910. dućan Josipa Svobode, danas u Supilovoj ulici, inv. br. 5363

  1910. gospodarska zgrada Đure Jakčina u Bjelovaru, inv. br. 9529

  1910. gospodarska zgrada Franje Groznike u Bjelovaru, inv. br. 2292

  1910. gospodarske zgrade Stjepana Ređepa, danas u Nazorovoj ulici, inv. br. 7615

  1910. kuća Agate Plemenčić i Josipa Radovića, danas u Kačićevoj ulici, inv. br. 4693

  1910. kuća Aloisa i Barbare Horak, danas u Jelačićevoj ulici, inv. br. 2768

  1910. kuća Andrije i Marije Gregurović, danas u I. V. Trnskog, inv. br. 2102

  1910. kuća Anne Šumčić. danas na Radićevom trgu, inv. br. 7704

  1910. kuća Antonije Žluticki, danas u Mlinovcu, inv. br. 10317

  1910. kuća Blaža Piskora, danas ulica Petra Zrinskog, inv. br. 8095

  1910. kuća Draga Klobučara, danas u Franjevačkoj ulici, inv. br. 10267

  1910. kuća Đure Jakčina, danas ugao Kačićeve i Šetalište I. Lebovića, inv. br. 8015

  1910. kuća Ferdinanda i Ane Hanza u Bjelovaru, inv. br. 19266

  1910. kuća Franje i Ane Šoch, danas u Kačićevoj ulici, inv. br. 2185

  1910. kuća Franje Revellanta, danas u Rusanovoj ulici, inv. br. 6660 (ukupno 2 nacrta)

  1910. kuća g. Nikšića, danas u Frankopanskoj ulici, inv. br. 3921

  1910. kuća i staja Pavla Nemeta, danas u Kačićevoj ulici, inv. br. 5360

  1910. kuća Imbre Ivančića, danas ugao Bogovićeve i Mihanovićeve ulice, inv. br. 9888

  1910. kuća Ivana Grdinića, danas u ulici Sv. Antuna, inv. br. 4883 (ukupno 2 nacrta)

  1910. kuća Janje Jakupec, danas vjerojatno u M. Gupca, inv. br. 2151

  1910. kuća Katarine i Josipa Kneipa, danas u ulici Banovine Hrvatske, inv. br. 3080

  1910. kuća Ljudevita Ašenreitera, danas u Rusanovoj ulici, inv. br. 5488

  1910. kuća M. Opačić u Bjelovaru, inv. br. 2253

  1910. kuća Marija Fučeka, Mije i Katarine Jakopović, danas u Mihanovićevoj ulici, inv. br. 5109

  1910. kuća Matije Rotkvića, danas Radićev trg, inv. br. 9351

  1910. kuća Mitra i Kate Šukić u Bjelovaru, inv. br. 9600

  1910. kuća Pantelije Munjasa, danas u Mažuranićevoj ulici, inv. br. 9373

  1910. kuća Rozalije i Hermana Epsteina, danas u Kačićevoj ulici, inv. br. 3353 (ukupno 2 nacrta)

  1910. kuća Stjepana Hajduka, danas u Vukovarskoj ili na Đurđevačkoj cesti, inv. br. 9940

  1910. kuća Stjepana i Kate Kožina u Bjelovaru, inv. br. 5339

  1910. nadstrešnica dvorišta Prvog bjelovarskog trgovačko dioničkog društva, danas ugao Haulikove i Gundulićeve, inv. br. 10549

  1910. praonica Josipa Stupnišeka i Anne Redl, danas u Draškovićevoj ulici, inv. br. 12341

  1910. skladište gospodarskih strojeva N. Opačića u Bjelovaru, inv. br. 5110

  1910. Sokolska dvorana Srpskog sokola, danas u ulici Ljudevita Gaja, inv. br. 10901

  1910. svinjac Josipa Stekara, danas ul. Željka Sabola, inv. br. 2101

  1911. dućan i radiona Franje Barte, danas u Gundulićevoj ulici, inv. br. 7620

  1911. dvorišna zgrada Stjepana Ređepa, danas u Nazorovoj ulici, inv. br. 2965

  1911. gospodarska zgrada Leopolda Janika u Bjelovaru, inv. br. 7402

  1911. kovačnica i šupa Mihovila Stanke u Bjelovaru, inv. br. 6965

  1911. kuća Andrije i Agneze Molan, danas u Biškupovoj ulici, inv. br. 10885

  1911. kuća Antona Karlina, ulica Don Frane Bulića, inv. br. 6479

  1911. kuća Augusta i Ane Lesičak u Bjelovaru, inv. br. bb

  1911. kuća Đure Đuričića u Bjelovaru, inv. br. 7164

  1911. kuća Emila i Berte Černy, danas u Svetog Antuna, inv. br. 2369

  1911. kuća Emila i Leontine Kraut, danas u Haulikovoj ulici, inv. br. 4534

  1911. kuća Franje Fuksa u Bjelovaru, inv. br. 4087

  1911. kuća Franje Revellanta i Josipa Jakubca, danas na Trgu A. G. Matoša, inv. br. 8642

  1911. kuća g. Adalberta K. u Bjelovaru, inv. br. 7417

  1911. kuća g. Grdana, danas u ulici Matice hrvatske, inv. br. 5265

  1911. kuća i drvarnica Stojana Cvetića, danas u Matice hrvatske, inv. br. 7678

  1911. kuća i gospodarska zgrada Lavoslava i Doroteje Hiršl, danas ugao Mihanovićeve i ulice P. Zrinskog, inv. br. 1717 (ukupno 3 nacrta)

  1911. kuća i gospodarska zgrada Pavla i Barice Kovačić, danas u ulici Matije Gupca, inv. br. 1768 (ukupno 2 nacrta)

  1911. kuća i gospodarske zgrade Cyrila i Anne Skopal, danas u Bulićevoj ulici, inv. br. 9520

  1911. kuća Ignjata i Ludmile Fretić, danas na Radićevom trgu, inv. br. 7788

  1911. kuća Ivana i Josipe Simčik u Bjelovaru, inv. br. 2070

  1911. kuća Josipa i Antonije Mecner, danas u Zagrebačkoj ulici, inv. br. 2922

  1911. kuća Katarine Linhart, danas u Kačićevoj ulici, inv. br. 3984

  1911. kuća Martina Pavlića, danas u Mihanovićevoj ulici, inv. br. 7860

  1911. kuća Milke Alice Zbiljsky, danas na uglu Jelačićeve i Špoljarove ulice, inv. br. 2751 (ukupno 2 nacrta)

  1911. kuća Steve Bote, danas u ulici I. V. Trnskog, inv. br. 7418

  1911. kuća Vladimira i Milana Ivanovića, danas u Šenoinoj ulici, inv. br. 3141

  1911. lokal i ogradni zid Samojla Šterna, danas na Trgu S. Vraza, inv. br. 3543

  1911. pisarna Milana Rojca u Bjelovaru, inv. br. 1570

  1911. skladište g Herrnšteina, danas ulica Tome Bakača, inv. br. 4773

  1911. staja Marka Hajdukovića u Bjelovaru, inv. br. 8166

  1911. stambena zgrada g. Škvorca i Heržaka, danas u Nazorovoj ulici, inv. br. 4535

  1911. stan Dragice Ban, danas u Mihanovićevoj ulici, inv. br. 4027

  1911. zgrada, danas u Preradovićevoj ulici, inv. br. 3983 (ukupno 5 nacrta)

  1912. bludilište Matije Fursta, danas u Banovine Hrvatske, inv. br. 6469

  1912. dućan i kuća Mavre i Hermine Ackerman, danas ugao Šenoine i Nazorove ulici, inv. br. 5703 (ukupno 2 nacrta)

  1912. dvorišna zgrada Steve Milovanovića, danas u Jelačićevoj ulici, inv. br. 6705

  1912. gospodarska zgrada dr. Fischera u Bjelovaru, inv. br. 5581

  1912. gospodarska zgrada Josipa Horvatića, danas u Frankopanskoj ulici, inv. br. 7125

  1912. gospodarska zgrada Mije i Slave Blažur, danas u Franskopanskoj, inv. br. 7126

  1912. gospodarska zgrada Tome Horvata u Bjelovaru, inv. br. 3408

  1912. gospodarska zgrada Vaclava Ledvinke, danas u Frankopanskoj ulici, inv. br. 4339

  1912. kuća Aleksandra Medura u Bjelovaru, inv. br. 3255 (ukupno 3 nacrta)

  1912. kuća Bare Štefan i Josipa Čoka u Bjelovaru, inv. br. 3504

  1912. kuća Betty Bartutić, danas u Masarykovoj ulici, inv. br. 5144

  1912. kuća Blaža Buturca, vjerojatno danas na Radićevom trgu, inv. br. 3251

  1912. kuća Bolte Jendrašineca u Bjelovaru (Ivanovčani), inv. br. 5625

  1912. kuća Branka Živkovića, vjerojatno na Radićevom trgu, inv. br. 3252

  1912. kuća Danijela Hodaka u Bjelovaru, inv. br. 2561

  1912. kuća Đure Lovraka u Šenoinoj ulici, inv. br. 1515

  1912. kuća Đure Pađena u Bjelovaru, inv. br. 3253

  1912. kuća g. Kolesarića, danas na uglu Mažuranićeve i Lebovićevog šetališta, inv. br. 2824

  1912. kuća i pomoćne zgrade g. Krznarića, danas u Kačićevoj ulici, inv. br. 4009

  1912. kuća Ivana Suhaneka, danas u Rusanovoj ulici, inv. br. 3692

  1912. kuća Jelke Tucković, danas u Mihanovićevoj ulici, inv. br. 5654

  1912. kuća Josipa Hlubocki, danas u Livadićevoj ulici, inv. br. 5430

  1912. kuća Josipa i Magdalene Jakubec u Bjelovaru, inv. br. 1629

  1912. kuća Josipa i Magde Jakubec u Bjelovaru, inv. br. 3379

  1912. kuća Josipa Petera, današnja Bakačeva ulica, inv. br. 919

  1912. kuća Karla i Ane Macner, današnja Livadićeva ulica, inv. br. 2131

  1912. kuća Katice Stopić, danas u Niskoj ulici, inv. br. 5173

  1912. kuća Marka Hoffmana u Bjelovaru, inv. br. 3593 (ukupno 2 nacrta)

  1912. kuća Martina i Antonije Bedeković, vjerojatno danas ulica Brune Bušića, inv. br. 2789

  1912. kuća Mihaela Bote, danas na Šetalištu I. Lebovića, inv. br. 3180

  1912. kuća Mihajla Bote u Bjelovaru, inv. br. 6110

  1912. kuća Mihovila Stanke, danas prilaz Andrije Hebranga, inv. br. 3594

  1912. kuća Mije Crnkovića, danas u Matice hrvatske, inv. br. 5167

  1912. kuća Milana Rojca, danas u Demetrovoj ulici, inv. br. 3524

  1912. kuća Mitra Čorde u Bjelovaru, vjerojatno u Istarskoj ulici, inv. br. 2107

  1912. kuća Pavla Ergotića, vjerojatno danas na Radićevom trgu, inv. br. 3247

  1912. kuća Pere Bosanca u Bjelovaru, inv. br. 2737

  1912. kuća Radoslava Grujića u Bjelovaru, inv. br. 3250

  1912. kuća Šandora Leinerta u Bjelovaru, inv. br. 3241

  1912. pekara i kuća Martina Pavlića, danas na uglu Jelačićeve i Mihanovićeve ulice, inv. br. 6564

  1912. pekara N. Mihajliča, danas na uglu Strossmajerove i Kačićeve ulice, inv. br. 6376 (ukupno 2 nacrta)

  1912. pomoćne zgrade Bete Bolta, danas na Šetalištu Ivše Lebovića, inv. br. 5361

  1912. pregradnja kuće N. Mihajliča u Bjelovaru, inv. br. 2198

  1912. pregradnja soba kuće Franje Barte u Bjelovaru, inv. br. 2639

  1912. spremišna zgrada Makse Sterna, danas ulica V. Nazora, inv. br. 1399

  1912. staja Đure Ciganovića u Bjelovaru (Ivanovčani), inv. br. 5216

  1912. štagalj Jože Posavca u Bjelovaru, inv. br. 3713

  1912. šupa Franje Uhlira u Bjelovaru, inv. br. 3749

  1912. šupa Katice Stopić, danas u Niskoj ulici, inv. br. 3154

  1912. šupa Miljević Josipa u Bjelovaru (Švajcarija), inv. br. 5181

  1912. vila Juraja Zubčića, vjerojatno danas u Kranjčevićevoj ulici, inv. br. 3248

  1912. vila Radoslava Grujića u Bjelovaru, inv. br. 4167

  1912. vila Stjepana Reichherza u Bjelovaru, inv. br. 3246

  1912. zgrada kraljevskog poreznog ureda u Bjelovaru, danas ugao I. V. Trnskog i Zrinskog inv. br.

  1913. bravarska radiona Franje Bindera, danas u Šenoinoj ulici, inv. br. 7107

  1913. dogradnja sobe Imovne općine Đurđevačke, danas na Trgu Hrvatskog sokola, inv. br. 7647

  1913. dućan braće Berger u Bjelovaru, inv. br. 1426

  1913. dućan Ignatza Hirschla u Bjelovaru, inv. br. 3298

  1913. dvorišna zgrada Anne Mašinda, danas na Šetalištu Ivše Lebovića, inv. br. 2315

  1913. dvorišna zgrada dr. Vladka Mišulina, danas u Gundulićevoj ulici, inv. br. 3819

  1913. dvorišna zgrada Julijane Mesić, danas u Rusanovoj ulici, inv. br. 2649

  1913. gospodarska zgrada Ivana Teibera, danas u Supilovoj ulici, inv. br. 6632

  1913. gospodarska zgrada Vinka Politea, danas u Mihanovićevoj ulici, inv. br. 4772

  1913. Građanska kavana i kuća Julie Sekulić Sirowy, danas u Strossmajerovoj ulici, inv. br. 3558

  1913. Hotel Purger Ivana Barte, danas na uglu Trga hrvatskih branitelja i Nazorove ulice, inv. br. 7838 (ukupno 4 nacrta)

  1913. kemijska čistiona Jakoba Ungara, danas u Haulikovoj ulici, inv. br. 1904

  1913. kuća Alojza Horaka u Bjelovaru, inv. br. 2453

  1913. kuća Franje Stipeka, danas u Zagrebačkoj ulici, inv. br. 589

  1913. kuća Grge Grgića, danas u ulici Nikole Jurišića, inv. br. 4337

  1913. kuća i pomoćna zgrada Milana Smrčeka, danas u Demetrovoj ulici, inv. br. 8201 (ukupno 4 nacrta)

  1913. kuća Ivana Suchaneka, danas u Rusanovoj ulici, inv. br. 6224

  1913. kuća J. Radmanića, danas u Biškupovoj ulici, inv. br. 1696

  1913. kuća Josipa i Magdalene Jakubec, danas u Demetrovoj ulici, inv. br. 3175

  1913. kuća Josipa Poljana u Bjelovaru, inv. br. 4250

  1913. kuća Karoline Diebalo, danas u ulici Vukovarska-Đurđevačka, inv. br. 1705

  1913. kuća Martina Pavlića, danas u Jelačićevoj ulici, inv. br. 4544

  1913. kuća Miroslava Strižića u Bjelovaru, inv. br. 1366

  1913. kuća Petra i Magde Pehl, danas u Vidrićevoj ulici, inv. br. 1478

  1913. kuća Rudolfa i Milke Gibas, danas u ulici M. Gupca, inv. br. 1314

  1913. kuća Šimuna Vujčića u Bjelovaru (Ivanovčani), inv. br. 5420

  1913. kuća Tome Kovača, danas u ulici Vukovarska - Đurđevačka, inv. br. 1489

  1913. kuća Vatroslava Košćala, danas vjerojatno u Istarskoj ulici, inv. br. 6941

  1913. skladište Ignaca Fursta, danas vjerojatno Zagrebačka ulica, inv. br. 6399

  1913. spremište Branka pl. Peičića, danas u V. Lisinskog, inv. br. 4116

  1913. spremište Josefine Hahnel, danas na uglu Jelačićeve i Mihanovićeve ulice, inv. br. 2544

  1913. staja Antona Revallanda u Bjelovaru (Ivanovčani), inv. br. 5299

  1913. stambena zgrada Mile Prpića, danas u Biškupovoj ulici, inv. br. 4949 Bjelovaru

  1914. dogradnja sobe i kupaone Milke Alice Zbiljsky u Bjelovaru, inv. br. 6317

  1914. gospodarska zgrada Josipa Milkovića, danas na Trgu A. G. Matoša, inv. br. 3188

  1914. kirurški paviljon u Bjelovaru, inv. br. 2251

  1914. kraljevski porezni ured u Bjelovaru, danas na uglu ulice P. Zrinskog i I. V. Trnskog, inv. br. 277

  1914. kuća Josipa i Marije Mihaljev u Bjelovaru, inv. br. 4012

  1914. kuća Kolonić Jozefa, danas na trgu A. G. Matoša, inv. br. 2794

  1914. kuća Matije i Ane Hrdy, danas u Livadićevoj ulici, inv. br. 2946

  1914. kuća Pere Bosanca, danas u Biškupovoj ulici, inv. br. 3571

  1914. kuća Terezije Horvat, danas na Šetalištu Ivše Lebovića, inv. br. 3333

  1914. kuća Vinka i Lize Kranjez u Bjelovaru, inv. br. 3773

  1914. kuća Žige Fuhrmanna, danas u Šenoinoj ulici, inv. br. 3332

  1914. pomoćna zgrada Emila i Marije Antolić, danas u Draškovićevoj ulici, inv. br. 5897

  1914. pomoćna zgrada Katarine Brdarić, danas u Draškovićevoj ulici, inv. br. 3885

  1914. pomoćna zgrada Slave Grčić, danas u Bakačevoj ulici, inv. br. 4080

  1914. pomoćne zgrade Stjepana i Barbare Dragašević, danas u Mihanovićevoj ulici, inv. br. 2372

  1914. šupa Mihaila i Marije Pavila, danas na uglu Frankopanske i Bakačeve ulice, inv. br. 4585

  1915. dućan, danas u Nazorovoj ulici, inv. br. 2552

  1915. dvorišna soba gđe. Grdinić, danas u Kačićevoj, inv. br. 4834

  1915. dvorišne sobe Betty Sabljak, danas u Masarykovoj, inv. br. 2284

  1915. kuća Josipa i Magdalene Jakubec, danas u Starčevićevoj ulici, inv. br. 2332

  1915. kuća Mitra i Jozefine Čorda, danas u Istarskoj ulici, inv. br. 5375

  1915. pomoćne prostorije Franje Linharta, danas vjerojatno u Brune Bušića, inv. br. 4092

  1921. ljetnikovac Franje i Rozalije Revellant, današnja Masarykova ulica, inv. br. 4255 (ukupno 5 nacrta)

  1922. inv. br. 15104 stambena zgrada Olge Schymanek, danas u Masarykovoj (ukupno 4 nacrta)

  1922. inv. br. 15104 svratište Dragutina i Marije Reiter i Nikole i Klare Pavleković, danas u Masarykovoj (ukupno 4 nacrta)

  1922. kuća Dragutina i Terezije Kafka u Bjelovaru, inv. br. 3325

  1922. stambena zgrada dr. Sondića u Bjelovaru, inv. br. 4514

  1923. prenoćište za strojno osoblje na željezničkoj stanici u Bjelovaru, inv. br. 1598 (ukupno 2 nacrta)

  1923. vila dr. Ivše Roksandića u Bjelovaru, inv. br. 6519 (ukupno 4 nacrta)

  1923. vila Viktora i Mice Medur, danas Masarykova ulica, inv. br. 6026 (ukupno 2 nacrta)

  1923. zgrada Julina Hanze, danas ugao Rusanove i Masarykove, inv. br. 6232

  1924. baraka Nikole Vasiljevića na kolodvoru u Bjelovaru, inv. br. 6123

  1924. dvorišna zgrada g. Dokoupila, danas u Masarykovoj ulici, inv. br. 6063

  1924. gospodarska zgrada Srećka Jandrašića, danas Masarykova ulica, inv. br. 5094

  1924. kuća Dragutina i Slave Đuričić, danas u Masarykovoj ulici, inv. br. 5729 (ukupno 2 nacrta)

  1924. ograda dr. Ivše Roksandiča, danas u Masarykovoj ulici, inv. br. 3187

  1925. shema kanalizacije O. i B. Žluticky, danas u Masarykovoj ulici, inv. br. 3187.1924

  1926. vila Nikole Bana, današnja Masarykova ulica, inv. br. 2157

  1928. auto garaža Anastazije i Bohumila Žluticky, današnja Masarykova, inv. br. 1184

  1929. preinake stambene zgrade dr. Bele i Ankice Milhofer, današnja Masarykova ulica, inv. br. 4966

  1930. dogradnja kuće Danice Radja u Bjelovaru, inv. br. 8079

  1930. dogradnja pomoćnih zgrada u Čehoslovačkoj školi, danas Masrykova ulica, inv. br. 9896

  1930. ulična i dvorišna zgrada Florijana i Cecilije Sedlaček, danas Trg kralja Tomislava, inv. br. 9826 (ukupno 4 nacrta)

  1934. adaptacija pročelja kuće Amalije Klinovsky na Slavonskoj cesti, inv. br. 13279

  1937. gospodarski objekti Đure Turkovića na Slavonskoj cesti, inv. br. 9335

  1939. pregradnja kuće Marije Sočec na Slavonskoj cesti, inv. br. 3068

  1939. stojarska radionica i pogonsko postrojenje Hinka Hermana u Slavonskoj ulici, inv. br. 6289 (ukupno 2 nacrta)

  1940. kuća i gospodarske zgrade Lovre Perharića na Slavonskoj cesti, inv. br. 5168 (ukupno 2 nacrta)

  1940. ljevaonica željeza Josipa Capari na Slavonskoj cesti, inv. br. 15744 (ukupno 2 nacrta)

 • Prvi svjetski rat 1914. - 1918., pisma iz zarobljeništva

 • Sakralni objekti, zbirka nacrta

  Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, koja je nastala digitalizacijom arhivske Zbirke planova i nacrta HR DABJ 291, za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH.

  Digitalno je dostupno 260 nacrta sakralnih objekata nastalih od 1854. do 1938. godine, za objekte građene u 33 naselja. I to ne samo s područja sadašnje teritorijalne nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru, već i šire (Donja Velika, Hlebine i Mikleuška).

  Popis nacrta sastoji se od 65 naziva:

  Berek - kapelica sv. Mihaela 1935. inv. br. B6 (ukupno 4 nacrta)

  Berek - kapelica sv. Mihaela 1935. inv. br. B6

  Bjelovar - Franjevački samostan sv. Antuna 1935. do 1938. inv. br. B2 (ukupno 5 nacrta)

  Bjelovar - kapelica sv. Andrije 1934. inv. br. B3

  Bjelovar - kapelica sv. Križa na visočini M. Gupca 1933. inv. br. B5

  Bjelovar - križ župne crkve sv. Terezije Avilske 1921. inv. br. B1

  Bjelovar - mrtvačnica na groblju sv. Andrije 1937. inv. br. B4

  Bjelovar - toranj župne crkve sv. Terezije Avilske 1921. inv. br. B1

  Bjelovar - župna crkva sv. Terezije Avilske 1929. inv. br. B1

  Bjelovar - župna crkva sv. Terezije Avilske, postolje zvona 1864. inv. br. B1

  Bjelovar - župni dom uz crkvu sv. Terezije Avilske inv. br. B1

  Ciglena - župna crkva 1882. inv. br. B7 (ukupno 4 nacrta)

  Donja Velika - kapelica 1913. inv. br. B8 (ukupno 11 nacrta)

  Donja Velika - ugovor i računi za kapelicu 1913. inv. br. B8 (ukupno 8 nacrta)

  Donji Mosti - nacrt štale uz crkvu 1885. inv. br. B9 (ukupno 2 nacrta)

  Donji Mosti - unutrašnjost župne crkve 1885. inv. br. B9 (ukupno 8 nacrta)

  Draganac - župna crkva inv. br. B10

  Đurđic - župna crkva 1905. inv. br. B11 (ukupno 3 nacrta)

  Farkaševac - kapelica 1885. inv. br. B12

  Gornji Miklouš - župna crkva sv. Nikole 1875. do 1900. inv. br. B14 (ukupno 6 nacrta)

  Gornji Miklouš - župni dvor 1899. inv. br. B14 (ukupno 2 nacrta)

  Gradec - mlin na nadbiskupskom dobru 1912. inv. br. 15kroz1

  Grubišno Polje - štala uz župni dvor 1914. inv. br. B15

  Grubišno Polje - toranj crkve sv. Josipa inv. br. B15

  Hlebine - pomoćne zgrade uz župni dom 1901. inv. br. B16 (ukupno 2 nacrta)

  Kalinovac - župna crkva, nacrti od 1884. do 1930. (ukupno 28 nacrta)

  Kaniška Iva - župni dvor 1880. inv. br. B19 (ukupno 2 nacrta)

  Kapela - ikonostas 1892. inv. br. pravoslavne crkve

  Kovačica Gornja - zvonik kapele sv. Ane inv. br.22

  Kozarevac - župna crkva (ukupno 4 nacrta)

  Kozarevac - župna crkva od 1884. do 1914. inv. br. B23 (ukupno 11 nacrta)

  Kozarevac - župni stan od 1909. do 1914. inv. br. B23 (ukupno 8 nacrta) )

  Križ Gornji - kapelica 1884. inv. br. B24 (ukupno 4 nacrta)

  Križevci - crkva Majke Božje Koruške inv. br. B25

  Križevci - kapela sv. Roka inv. br.B28 (ukupno 5 nacrta)

  Miholjanec - kapelanski stan 1854. inv. br. B29

  Mikleuška - pomoćne zgrade parohijskog dvora inv. br. B43

  Molve - župna crkva 1862. inv. br. B30 (ukupno 3 nacrta)

  Molve - župni stan 1904. inv. br B30 (ukupno 3 nacrta)

  Nepoznati sakralni objekti inv. br. B52 (ukupno 6 nacrta)

  Nevinac - pomoćne zgrade uz župni dvor 1916. inv. br. B31 (ukupno 2 nacrta)

  Nevinac - stalak zvona župne crkve 1906. inv. br. B31

  Nevinac - štala uz župni dvor 1893. do 1894. inv. br. B31 (ukupno 3 nacrta)

  Nevinac - župna crkva 1875. do 1889. inv. br. B31 (ukupno 14 nacrta)

  Nova Kapela - parohijski dom uz crkvu sv. Georgija 1906. do 1911. inv. br. B45 (ulupno 9 nacrta)

  Novoseljani - ikonostas parohijska crkve Blagovijesti 1904. inv. br. B46 (ukupno 3 nacrta)

  Novoseljani - parohijska crkva Blagovijesti 1902. do 1935. inv. br. B46 (ukupno 5 nacrta)

  Salnik - parohijski dom 1881. do 1894. inv. br. B47 (ukupno 3 nacrta)

  Sveti Ivan Žabno - krovište župne crkve 1913. inv. br. B33

  Šandrovac - kupola župne crkve 1885. inv. br. B34

  Šandrovac - kupola župne crkve 1885. inv. br. B34

  Šandrovac - zvono župne crkva 1886. inv. br. B34

  Šandrovac - župna crkva 1880. do 1887. inv. br. B34 (ukupno 21 nacrta)

  Šandrovac - župna klijet 1917. inv. br. B 34

  Šandrovac - župni dvor 1884. inv. br. B 34 (ukupno 5 nacrta)

  Šandrovac - župni dvor 1897. inv. br. B34 (ukupno 2 nacrta)

  Tomaš - kapela sv. Tome 1892. inv. br. B35 (ukupno 2 nacrta)

  Velika Barna - toranj pravoslavne crkve sv. Marka 1899. inv. br. B49

  Velika Barna - toranj pravoslavne crkve sv. Marka 1904. inv. br. B49

  Velika Pisanica - župna crkva 1905 do 1908. inv. br. B36 (ukupno 17 nacrta)

  Velika Pisanica - župni dvor 1891. inv.br B36

  Velika Pisanica - župni dvor 1906. do 1908. inv. br. B36 (ukupno 8 nacrta)

  Velika Trnovitica - župna crkva 1881. inv. br. B 37

  Velika Trnovitica - župni dvor 1881. inv. br. B 37

  Veliki Grđevac - pomoćne zgrade uz crkvu sv. Duha 1903. do 1908. inv. br. B38 (ukupno 6 nacrta)

 • Školske zgrade, zbirka planova i nacrta

  Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, koja je nastala digitalizacijom arhivske Zbirke planova i nacrta HR DABJ 291. Nacrti su digitalizirani za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH.
  Ovdje je dostupno 65 nacrta školskih objekata nastalih od 1886. do 1939. godine, za objekte građene u 46 naselja. I to ne samo s područja sadašnje teritorijalne nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru, već i šire (Glogovac, Jagnjedovac, Kladare, Pitomača i Repaš).
  Korišteni su za izložbu "Školska arhitektura 19. i 20. stoljeća" 2013. godine.

  Popis nacrta sastoji se od 65 naziva:

  Bjelovar - Gimnazija 1900. godine, sign. C1, kut. 10

  Bjelovar - Gimnazija 1900. godine, sign. C1, kut. 10

  Bjelovar - Djevojačka pučka škola 1889. godine, sign. C2, kut. 10

  Babinac 1926. godine, C4, kut. 10

  Bedenik 1893. godine, sign. C6-1, kut. 10

  Bedenik 1893. godine, sign. C6-2, kut.10

  Bedenik 1893. godine, sign. C6-3

  Bolč 1890. godine, sign. C7-1, kut. 10

  Bolč 1891. godine. C7-2, kut. 10

  Brodić oko 1935. godine, C8, kut. 10

  Budrovac 1905. godine, C9, kut. 10

  Ciglena 1892. godine, C10-1, kut. 10

  Ciglena 1892. godine, C10-2, kut. 10

  Ciglena 1919. godine, C10-3, kut. 10

  Čepelovac oko 1893. godine, C11, kut. 10

  Dišnik 1900. godine, C13, kut. 10

  Donja Kovačica 1897. godine, C14, kut. 10

  Donja Petrička 1901. godine, C15, kut. 10

  Donji Lipovčani 1930. godine, C16, kut. 10

  Donji Mosti, lice prema dvorištu 1892. godine, C17-1, kut. 10

  Donji Mosti, lice sa strane 1892. godine, C17-2, kut. 10

  Dražica 1912. godine, C18, kut. 10

  Ferdinandovac 1907. godine, C22, kut. 10

  Fuka 1899. godine, C23, kut. 10

  Glogovac nepoznata godina, C24, kut. 12

  Gornje Plavnice 1911. godine, C26, kut. 12

  Gornje Sredice 1892. godine, C27-1, kut. 12

  Gornje Sredice 1892. godine, C27-2, kut. 12

  Gudovac 1893. godine, C30, kut. 12

  Hercegovac nepoznata godina,C32, kut.12

  Jagnjedovac 1894. godine, C33, kut. 12

  Kladare 1928. godine, C35, kut. 12

  Kupinovac 1906. godine, C39, kut. 12

  Lasovac 1898. godine, C40, kut. 12

  Mala Pisanica 1927. godine, C41, kut. 12

  Malo Trojstvo 1936. godine, C36, kut. 12

  Međurača 1907. godine, C43, kut. 12

  Narta 1895. godine, C45, kut. 12

  Nova Ploščica 1900. godine, C47, kut. 12

  Nove Plavnice 1906. godine, C48-1, kut. 12

  Nove Plavnice 1906. godine, C48-2, kut. 12

  Nove Plavnice 1909. godine, C48-3, kut. 12

  Novoseljani 1898. godine, C49, kut. 12

  Pavlovac 1907. godine, C50, kut. 12

  Pitomača 1931. godine, C51, kut. 13

  Predavac 1906. godine, C52-1, kut. 13

  Predavac 1909. godine, C52-2, kut. 13

  Rastovac 1909. godine, C53, kut. 13

  Ravneš 1929. godine, C54, kut. 13

  Repaš 1909. godine, C55, kut. 13

  Sasovac 1937. godine, C58, kut. 13

  Sokolovac 1939. godine, C61, kut. 13

  Srijedska 1905. godine, C62, kut. 13

  Stara Ploščica 1892. godine, C63, kut. 13

  Šandrovac 1886. godine C64-1, kut. 13

  Šandrovac 1890. godine C64-2, kut. 13

  Šandrovac 1890. godine C64-3, kut. 13

  Šandrovac 1891. godine C64-4, kut. 13

  Topolovica 1927. godine C65, kut. 13

  Velika Pisanica 1893. godine C67-1, kut. 13

  Velika Pisanica 1896. godine C67-2, kut. 13

  Velika Pisanica 1896. godine C67-3, kut. 13

  Velika Pisanica 1898. godine C67-4, kut. 13

  Velika Pisanica 1924. godine C67-5, kut. 13

  Veliko Korenovo 1906. godine C69, kut. 13

 • Zbirka računa Narodne knjižnice Petar Preradović Bjelovar

  Ova cjelina dio je Digitalne zbirke memoranduma i računa HR DABJ-1201-11, nastala digitalizacijom računa iz arhivskog fonda HR DABJ 284 Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar.
  Digitalno je dostupno 47 računa nastalih od 1880. do 1943. godine koje su izdali bjelovarski obrtnici i poduzeća kako bi naplatili svoje usluge tadašnjoj "Čitaonici br. I na šetalištu u Belovaru". Računi s memorandumima nam daju uvid u raznoliku i bogatu gospodarsku aktivnost u gradu Bjelovaru krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

  Popis računa sastoji se od 47 naziva:

  1880. Fleischmann, Računi, HR DABJ 284

  1880. Fleischmann, Računi, HR DABJ 284

  1884. dimnjačar, Računi, HR DABJ 284

  1885. dimnjačar, Računi, HR DABJ 284

  1885. Računi, HR DABJ 284

  1887. Poznovia, Računi, HR DABJ 284

  1888. Liebermann, Računi, HR DABJ 284

  1890. Računi, HR DABJ 284

  1892. Računi, HR DABJ 284

  1893. Aschenreiter, Računi, HR DABJ 284

  1893. Čimić, Računi, HR DABJ 284

  1893. Ebenspanger,HR DABJ 284

  1893. Filipek, Računi, HR DABJ 284

  1893. Računi, HR DABJ 284

  1894. Računi, HR DABJ 284

  1895. Kolesar, Računi, HR DABJ 284

  1895. Petružalek, Računi, HR DABJ 284

  1895. Tjednik, Računi, HR DABJ 284

  1895. Fleischmann, Računi, HR DABJ 284

  1895. Računi, HR DABJ 284

  1896. Brozović, Računi, HR DABJ 284

  1896. Čimić, Računi, HR DABJ 284

  1896. Filipek, Računi, HR DABJ 284

  1896. Mišulin, Računi, HR DABJ 284

  1897. Bakić, Računi, HR DABJ 284

  1897. Braća Breyer, Računi, HR DABJ 284

  1897. Kolesar, Računi, HR DABJ 284

  1897. Petružalek, Računi, HR DABJ 284

  1898. Brozović, Računi, HR DABJ 284

  1898. Christoph - prednja str., Računi, HR DABJ 284

  1898. Christoph - stražnja str., Računi, HR DABJ 284

  1898. Fleischmann 2., Računi, HR DABJ 284

  1898. Fleischmann, Računi, HR DABJ 284

  1898. Računi, HR DABJ 284

  1899. Aschenreiter, Računi, HR DABJ 284

  1899. Činovnička zadruga, Računi, HR DABJ 284

  1900. oko, Braća Berger, Računi, HR DABJ 284

  1900. oko, Brombauer, Računi, HR DABJ 284

  1900. oko, reklama za kavu, Računi, HR DABJ 284

  1900. otprilike, Bendeković, Računi, HR DABJ 284

  1907. Dragoner, Računi, HR DABJ 284

  1920. Weiss, Računi, HR DABJ 284

  1931. Wohlmuth, Računi, HR DABJ 284

  1943. Plinara prednja str., Računi, HR DABJ 284

  1943. Plinara stražnja str., Računi, HR DABJ 284

  1943. Škalec, Računi, HR DABJ 284

  1943. Vojtek, Računi, HR DABJ 284

Kontakt informacije

 • Državni arhiv u Bjelovaru

  Radno vrijeme Arhiva:

  • ponedjeljak - petak, 7,00 - 15,00 sati
  • djelatno vrijeme za korisnike 7,30 - 14,30 sati
  • djelatno vrijeme Čitaonice za istraživače 8,00 - 14,00 sati

  subotom i nedjeljom zatvoreno

  Posjete grupa učenika, studenata i građana besplatne su i moguće uz prethodnu najavu.


  Zaprimanje zahtjeva korisnika:

  • osobno u Arhivskom spremištu, Prolaz Andrije Kačića Miošića bb, iza katedrale.
  • putem telefona: +385 43 221-616, kontakt osoba: Senad Ađulović
  • putem e-maila: pisarnica@dabj.hr  Službenik za informiranje:

  Monika Stojan

  telefon: +385 43 244 487

  e-mail: pisarnica@dabj.hr  posljednja izmjena 4. ožujka 2022.

 • Arhivi u Hrvatskoj

  Hrvatski državni arhiv (HDA)

  Marulićev trg 21, 10000 Zagreb

  Tel: +385 1 4801 999

  Fax: +385 1 4829 000

  e-mail: ured@arhiv.hr ; hda@arhiv.hr ; urudzbeni-hda@arhiv.hr

  Web stranica


  Državni arhiv u Dubrovniku (DADU)

  Ulica sv. Dominika 1, 20 000 Dubrovnik

  tel. 020/321-032, 020/321-031

  fax. 020/321-060

  e-mail: dad@dad.hr

  Web stranica


  Sabirni arhivski centar Metković-Opuzen-Ploče (DADU–SCM)

  A.Hebranga 4, 10 350 Metković

  tel. 020/690-733,

  fax. 020/690-734


  Sabirni arhivski centar Korčula-Lastovo

  Mratin-Kampuš, 20275 Žrnovo

  tel. 020/721-520

  fax. 020/721-521

  e-mail: dad@dad.hr


  Državni arhiv u Gospiću (DAGS)

  Kaniška 17, 53 000 Gospić

  tel. 053/560-440

  fax. 053/560-441

  e-mail: drzavni-arhiv@gs.t-com.hr ; info@arhiv-gospic.hr

  Web stranica


  Državni arhiv u Karlovcu (DAKA)

  Ljudevita Šestića 5, 47 000 Karlovac

  tel. 047/412-366

  fax. 047/412-362

  e-mail: daka-arhiv@ka.t-com.hr

  Web stranica


  Državni arhiv u Križevcima (DAKŽ)

  Trg Josipa Jurja Strossmayera 5, 48 260 Križevci

  tel. 048/712-795

  tel. 098/225-612

  e-mail: ivan.peklic@kc.t-com.hr


  Državni arhiv za Međimurje (DAM)

  Štrigova 102, 40 312 Štrigova

  tel./fax.040/312-600

  e-mail: dram@dram.hr

  Web stranica


  Državni arhiv u Osijeku (DAOS)

  Kamila Firingera 1, 31 000 Osijek

  tel. 031/207-240

  fax. 031/200-337

  e-mail: dao@dao.hr

  Web stranica


  Državni arhiv u Pazinu (DAPA)

  Vladimira Nazora 3, 52 000 Pazin

  tel. 052/624-077

  fax. 052/624-472

  e-mail: dapa@dapa.hr

  Web stranica


  Državni arhiv u Rijeci (DARI)

  Park Nikole Hosta 2, 51 000 Rijeka

  tel.051/336-445, 051/336-447

  e-mail: drzavni-arhiv@ri.htnet.hr

  Web stranica


  Sabirni arhivski centar Senj (DARI-SE)

  Strmac 3, 53 270 Senj

  tel.053/882-006

  e-mail: drzavni-arhiv@ri.htnet.hr


  Državni arhiv u Sisku (DASK)

  Frankopanska 21, 44 000 Sisak

  tel. 044/525-060,

  fax. 044/540-860

  e-mail: info@dask.hr

  Web stranica


  Sabirni centar Petrinja (DASK-SACP)

  Ivana Gundulića 1, 44250 Petrinja

  tel/fax. 044/815-261

  e-mail: ivica.sustic@dask.hr


  Državni arhiv u Slavonskom Brodu (DASB)

  A. Cesarca 1, 35 000 Slavonski Brod

  tel/fax. 035/446-573

  e-mail: dasb@dasb.hr

  Web stranica


  Odjel u Novoj Gradiški (DASB-NG)

  Trg kralja Tomislava 1, 35 400 Nova Gradiška

  tel. 035/361-053


  Odjel u Požegi (DASB-PŽ)

  Županjska 13, 34 000 Požega

  tel. 034/272-695


  Državni arhiv u Splitu (DAST)

  Glagoljaška 18, 21 000 Split

  tel.021/348-914, 021/684-641

  fax. 021/344-206

  e-mail: administracija@das.hr

  Web stranica


  Državni arhiv u Šibeniku (DAŠI)

  Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik

  tel/fax. 022/312-514

  e-mail: dasi@dasi.hr

  Web stranica


  Državni arhiv u Varaždinu (DAVŽ)

  Trstenjakova 7, 42 000 Varaždin

  tel. 042/332-500,

  fax. 042/332-508

  e-mail: dvdav@dav.hr

  Web stranica


  Arhivski sabirni centar Koprivnica (DAVŽ-ASC-KC)

  Oružanska 25, 48000 Koprivnica

  tel/fax. 048/642-154

  e-mail: dav@kc.htnet.hr


  Arhivski sabirni centar Krapina (DAVŽ-ASC-KR)

  Velika Ves 137, 49224 Lepajci

  tel/fax. 049/342-202

  e-mail: dav@kr.htnet.hr


  Državni arhiv u Virovitici (DAVT)

  Trg bana J. Jelačića 24, 33 000 Virovitica

  tel. 033/801-900, fax. 033/801-902

  e-mail: arhiv.virovitica@vt.t-com.hr

  Web stranica


  Državni arhiv u Vukovaru (DAVU)

  Dr. Franje Tuđmana 8, 32 000 Vukovar

  tel./fax. 032/425-195

  e-mail: drzavni.arhiv.vu@davu.hr


  Arhivski sabirni centar u Vinkovcima (DAVU-ASC-VK)

  Vojarska 1, 32 100 Vinkovci

  tel./fax. 032/333-934

  e-mail: drzavni-arhiv@vk.t-com.hr


  Državni arhiv u Zadru (DAZD)

  Ruđera Boškovića bb, 23 000 Zadar

  tel. 023/211-530, fax. 023/214-908

  e-mail: drzavni-arhiv-zadar@zd.hinet.hr

  Web stranica


  Arhivski sabirni centar u Novalji (DAZD-ASC-NO)

  Dalmatinska bb, 53 291 Novalja

  tel. 053/663-216


  Državni arhiv u Zagrebu

  Opatička 29, 10 000 Zagreb

  tel. 01/4807-150, fax. 01/4807-157

  e-mail: info@daz.hr

  Web stranica

 • Korisne poveznice

  Hrvatski državni arhiv

  Nacionalni arhivski informacijski sustav

  Hrvatsko arhivističko društvo

  Ministarstvo kulture RH

  Icarus

  DLM Forum Foundation

Ostale informacije

 • Projekti izvan arhiva

  Virtualna izložba na Omeka portalu

  Digitalizirani bjelovarski list

  Bjelovar topoteka

  Virtualna šetnja Bjelovarom

 • FAQ (često postavljena pitanja)

  O Državnom arhivu u Bjelovaru

  Što je Državni arhiv i za što je zadužen?

  Državni arhiv je javna ustanova iz područja kulture, zadužena za pohranu, obradu i trajno čuvanje arhivskog gradiva. Djelatnici arhiva prikupljaju gradivo nastalo radom tijela javne uprave te drugih fizičkih i pravnih osoba važnih za lokalnu povijest. Arhivisti i arhivski tehničari odabiru gradivo za trajno čuvanje te ga nakon sređivanja izdaju na korištenje strankama i istraživačima.

  Od kada postoji Državni arhiv u Bjelovaru i tko ga je osnovao?

  Državni arhiv u Bjelovaru osnovan je 1961. godine kao Historijski arhiv i pod tim nazivom je djelovao do 1993. godine kada postaje Povijesni arhiv. Nakon 1997. godine mijenja ime u Državni arhiv jer je osnivač arhiva Republika Hrvatska, a pohranjeno gradivo nije važno samo za povijest nego ono služi kao pomoć građanima prilikom ostvarivanja nekih njihovih prava.

  Gdje se nalazi Državni arhiv u Bjelovaru?

  Državni arhiv u Bjelovaru trenutno se nalazi na 3 lokacije. Uprava sa tajništvom i uredom ravnateljice nalazi se na Trgu E. Kvaternika 6 u Bjelovaru. Spremište u kojem je pohranjeno arhivsko gradivo zajedno sa čitaonicom, knjižnicom i prostorom za korisnike nalazi se u Prolazu A. Kačića Miošića, u dvorištu katedrale u Bjelovaru. Radni prostori arhivista nalaze se na adresi Ferde Rusana 10 u Bjelovaru.

  Za koje područje je nadležan Državni arhiv u Bjelovaru?

  Državni arhiv u Bjelovaru teritorijalno je nadležan za cijelo područje Bjelovarsko-bilogorske županije, manji dio Zagrebačke županije te Križevački dio Koprivničko-križevačke županije. Iako osnovan, Državni arhiv u Križevcima do danas nije ustrojen, stoga Državni arhiv u Bjelovaru obavlja redovnu djelatnost na području Koprivničko-križevačke županije. Tako je danas Arhiv nadležan za gradove Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Đurđevac, Vrbovec i Križevce, te općine Berek, Dubrava, Dežanovac, Đulovac, Farkaševac, Gradec, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Preseka, Rakovec, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Velika Trnovitica, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec.

  Upute za korisnike i istraživače

  Koji je postupak za dobivanje podataka iz Arhiva?

  Za podatke o gradivu potrebno je ispuniti zahtjev koji se nalazi na linku http://dabj.hr/k-koristenje.php ili osobno doći u tajništvo na Trgu E. Kvaternika i podnesti zahtjev. Iznimno je bitno dati što točnije podatke o onome što se traži.

  Koji podaci su potrebni da bi se pronašlo ono što korisnik traži?

  Podaci koji su nužni kako bi arhivisti pronašli gradivo ovisi o onome što se traži.

  • Za podatke o građevinskim i uporabnim dozvolama potrebno je znati kada je zgrada građena (barem otprilike), tko je gradio zgradu (investitor) i koja je točna adresa zgrade. Podaci o katastarskoj čestici bitni su tek kada se pronađe gradivo da bi se definitivno utvrdilo da se radi o traženoj parceli.

  • Za podatke o radnom stažu i prosjeku plaće potrebno je navesti točan naziv poduzeća i godine za koje se traže podaci. Ukoliko je osoba mijenjala ime i prezime, potrebno je navesti na koje ime se traže podaci.

  • Za podatke iz sudskih spisa potrebno je znati na kojem sudu je vođen određeni postupak, o kojem postupku se radilo i koje godine (barem okvirno).

  • Za podatke o školovanju nužno je znati naziv škole i u kojem gradu se ona nalazila, smjer koji je osoba polazila i godina izdavanja svjedodžbe. Ukoliko je osoba mijenjala ime i prezime, potrebno je navesti na koje ime se traže podaci.

  • Za podatke iz matičnih knjiga potrebno je naznačiti za koju matičnu knjigu se traže podaci (rođenih, umrlih ili vjenčanih), navesti ime i prezime tražene osobe uz ime oca, datum rođenja, smrti ili vjenčanja. Kako bi se moglo pristupiti traženju, najbitnije od svega je znati gdje je živjela i kojoj konfesiji je pripadala osoba za koju se traže podaci.

  • Za podatke o liječničkoj dokumentaciji potrebno je dati podatke o imenu i prezimenu osobe za koju se traže podaci, okvirne godine kada je liječenje provedeno te naziv odjela i bolnice.

  Kako mogu istraživati rodoslovlje u Arhivu?

  Državni arhiv u Bjelovaru čuva velik broj matičnih knjiga za područje na kojem je nadležan pa je potrebno prethodno provjeriti da li se matične knjige nalaze u Arhivu ili su negdje drugdje. Popis svih matičnih knjiga nalazi se na http://dabj.hr/maticne.php Ukoliko se knjiga nalazi u Arhivu, potrebno je prethodno najaviti svoj dolazak kako bi arhivisti pripremili traženo gradivo. Knjige se na korištenje dobivaju u konvencionalnom obliku, tj. kao knjiga. Pretraživanje gradiva je besplatno. Ukoliko smatrate da nemate dovoljno znanja ili vremena za istraživanje i izradu svog rodoslovnog stabla, naši arhivisti mogu to napraviti za vas, no uz naknadu utvrđenu Cjenikom Državnog arhiva u Bjelovaru.

  Kako je organizirano i pohranjeno arhivsko gradivo u spremištu Arhiva?

  Gradivo je organizirano u fondove i zbirke. Fond je cjelina dokumenata, spisa, formirana bez obzira na njihov oblik ili podlogu, koje je stvorila, primila i koristila neka fizička ili pravna osoba u obavljanju svoje djelatnosti. Naziv fonda se odabire prema nazivu stvaratelja dokumenata. Zbirke su skup zapisa ili dokumenata, a nastale su prema sadržaju, vrsti zapisa ili nositelja obavijesti (npr. matične knjige, kartografska zbirka, zbirka isprava, zbirka grbovnica i sl. Popis fondova i zbirki Državnog arhiva u Bjelovaru nalazi se na stranici FONDOVI I ZBIRKE

  Koliko je staro arhivsko gradivo koje se čuva u Državnom arhivu u Bjelovaru?

  Državni arhiv u Bjelovaru čuva arhivsko gradivo nastalo u razdoblju od 1685. godine do 2016. godine. Najstarije gradivo su Matične knjige rođenih i vjenčanih Župe Štefanje iz 1685. godine. Glavnina preuzetog arhivskog gradiva nastala je u vremenskom periodu do 1990. godine. Međutim zbog nedostatka spremišnog prostora, gradivo pojedinih stvaratelja, preuzeto je samo do 1972. godine, dok se ostalo arhivsko gradivo još uvijek se nalazi kod stvaratelja i imatelja. Gradivo koje se čuva u arhivu nastalo nakon 1990. godine uglavnom se odnosi na dokumentaciju poduzeća koja su završila u stečaju.

  Kako se pronalazi gradivo unutar fondova i zbirki?

  Prilikom arhivske obrade svakog fonda ili zbirke, arhivisti izrađuju popis i opisa fonda ili zbirke. Najpregledniji opis je sumarni inventar koji kroz strukturirani opis sadrži sve podatke o stvaratelju ili imatelju fonda, stanju gradiva te detaljan popis gradiva organiziranog u serije spisa. Arhivski popisi su dostupni korisnicima u čitaonici Arhiva te dobrim dijelom na stranicama Nacionalnog arhivskog informacijskog sustava na linku ARHINET

  Da li je istraživanje i korištenje gradiva besplatno ili se naplaćuje?

  Samostalno pretraživanje gradiva i obavijesnih pomagala u Arhivu je besplatno. Ukoliko se od arhivista traži da napravi istraživanje za korisnika ta usluga se naplaćuje prema važećem Cjeniku usluga Državnog arhiva u Bjelovaru. Savjeti i konzultacije sa arhivistima se ne naplaćuju.

  Upute za stvaratelje i imatelje arhivskog gradiva

  Kako izraditi Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva?

  Stvaratelji i imatelji gradiva dužni su internim pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga gradiva, urediti sva pitanja organizacije, obrade, odlaganja i čuvanja, odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva. On jepropisan Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiv. Ogledni primjerak Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva možete pogledati i preuzeti u nastavku.

  Što je to Posebni popis gradiva s rokovima čuvanja i kako se izrađuje?

  Posebni popis gradiva s rokovima čuvanja (u daljnjem tekstu: posebni popis) sastavni je dio Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva svakog stvaratelja/imatelja gradiva.Posebni popis metodološki se izrađuje prema Općem popisu gradiva s rokovima čuvanja ili prema strukturi granskog popisaukoliko je ona izrađena za određenu granu djelatnosti (školstvo, sudstvo, bankarstvo). Svaki stvaratelja/imatelja poseban popis izrađuje samostalno i posebno za sebe.Posebni popis sadržava sve vrste gradiva koje su nastale radom određenoga stvaratelja stoga treba sadržavati sve njegove upravne i poslovne funkcije.Rokovi čuvanja pojedinih vrsta i jedinica gradiva utvrđuju se radi provedbe postupka odabiranja i izlučivanja.Uz arhivske propise, posebni popisi s rokovima čuvanja trebaju biti usklađeni s odgovarajućim zakonskim propisima za pojedine djelatnosti (npr. Zakonom o računovodstvu, Zakonom o sudovima) te s internim propisima stvaratelja (npr. Planom klasifikacijskih oznaka).Prilikom izrade posebnog popisa Arhiv je otvoren za davanje stručne pomoći.Prijedlog posebnog popisa s rokovima čuvanja, njegove izmjene i dopune stvaratelji su dužni dostaviti nadležnom arhivu na odobrenje.

  Da li stvaratelji i imatelji gradiva moraju Arhivu dostavljati popise gradiva (Zbirne evidencije gradiva)?

  Obveza stvaratelja iimatelja je jednom godišnje dostaviti nadležnom arhivu popis arhivskog i registraturnog gradiva koje stvara i posjeduje, sa stanjem na zadnji dan prethodne godine. Takva obveza propisana ječl. 7. Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), a detaljnije razrađena Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04). Dostava popisa gradiva u elektroničkom oblikuuvedena je 2007. godine dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07).

  Kako dostaviti popis gradiva Arhivu?

  Predviđena su dva načina dostave podataka u elektroničkom obliku: 1. Izravnim upisom u bazu podataka nadležnog arhiva (NAIS – Nacionalni arhivski informacijski sustav, prethodno poznat kaoARHiNET) ili 2. u obliku elektroničkog obrasca (xml datoteke) koji utvrđuje Hrvatski državni arhiv. NAIS je mrežna aplikacija pa za pristup nije potrebna instalacija, već je dovoljno samo računalo s pristupom internetu. Stvarateljima/imateljima gradiva u nadležnosti arhiva olakšava vođenje zakonom propisanih evidencija, pojednostavljuje i automatizira dostavu podataka koje su dužni dostavljati, te olakšava izradu popisa gradiva za predaju i izlučivanje. Podaci se upisuju prema strukturi, odnosno dokumentacijskim cjelinama opisanim u Općem popisu gradiva s rokovima čuvanja. Imatelji gradiva koji se odluči za izravni upis u bazu podataka (NAIS) nije dužan voditi i vlastite popise, bilo u elektroničkom, bilo u klasičnom obliku. Baza podataka u tom slučaju ima funkciju evidencije gradiva. XML je shema koju možete preuzeti zajedno s uputama na stranicama NAIS-a i u nju upisivati odgovarajuće podatke koji trebaju biti strukturirani u skladu s točkama 5. i 6. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva. Ispunjeni obrasci dostavljaju se arhivu na CD-u i ukoliko su ispravno popunjeni podaci će biti automatski učitani u sustav. Budući da su XML datoteke namijenjene konverziji, odnosno uvozu podataka iz različitih evidencija zahtijevaju vođenje dodatnih evidencija kod stvaratelja.

  Kako se registrirati u NAIS?

  Kako bi pristupili aplikaciji potrebno je na adresu Državnog arhiva u Bjelovaru poslati zahtjev za registraciju u NAIS. Nakon što zaprimimo Vaš zahtjev kontaktirati ćemo Vas i dogovoriti datum dolaska stručnog djelatnika DABJ koji će obučiti djelatnika u pismohrani za rad u aplikaciji.

  Da li djelatnik zadužen za pismohranu mora biti posebno osposobljen?

  Polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama zakonski je preduvjet za rad na poslovima zaštite i obrade arhivskoga i registraturnoga gradiva u tijelima, ustanovama i organizacijama koje stvaraju ili čuvaju gradivo.Način i program polaganja ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva propisani su Pravilnikom o stručnome usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04). Ispit organizira i provodi Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskoga i registraturnoga gradiva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.Pravo na polaganje ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnoga iskustva na obavljanju poslova na zaštiti i obradi gradiva.

  Da li Državni arhiv u Bjelovaru održava pripremne tečajeve za osposobljavanje za djelatnika u pismohrani?

  Državni arhiv u Bjelovaru jednom godišnje održava stručno osposobljavanje za djelatnike u arhivi/pismohrani. Nakon što se prikupi dovoljan broj kandidata organizira se dvodnevni seminar. Stručni predavači prolaze kroz teme koje su nužne za rad u pismohrani te pomažu u razumijevanju literature za polaganje ispita za djelatnike u pismohranama.

  Što je dužni metar?

  Dužni metar je arhivska mjera kojom se iskazuje količina arhivskog gradiva. Jedan dužni metar sadrži 11 registratora standardne veličine (cca 9 cm).

  Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom - predložak (docx)

 • Politika privatnosti

  Državnog arhiva u Bjelovaru (u primjeni od 23. 05. 2018. godine)

  Mrežna stranica dabj.hr u vlasništvu je Državnog arhiva u Bjelovaru koji je angažiralo tvrtku Artis dizajn d.o.o. da u njihovo ime vodi i održava stranicu, izmjenjuje sadržaj i podatke, na temelju informacija koje Artis dizajn dobije od vlasnika stranice. Artis dizajn d.o.o. ne može, ne smije i ne unosi informacije samostalno bez predhodnog odobrenja od navedene tvrtke.

  Odgovorna osoba Državnog arhiva u Bjelovaru, kao voditelja zbirki osobnih podataka je Martina Krivić Lekić, ravnateljica.

  Kontakt je e-mail: pisarnica@dabj.hr


  Prikupljanje podataka

  Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

  Vaše osobne podatke na mrežnoj stranici prikupljamo samo kada nam svojom voljom ustupite takve informacije.

  Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših Internet servera ili korištenjem „kolačića“.

  Primjeri informacija o Vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj mrežnoj stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, Vaša IP adresa, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podaci Vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.


  Obrada podataka

  Podatke dobivene o vama koristimo u jednu svrhu:

  - Radi poboljšanja sadržaja naše mrežne stranice.


  Poveznice s trećim stranama

  DABJ mrežna stranica uključuje poveznice prema mrežnim stranicama trećih osoba. DABJ ne upravlja stranicama trećih strana niti ima bilo kakvu kontrolu na istima te na istima nije odgovoran za bilo kakve sadržaje ili podatke koje ste na tim stranicama unijeli. Molimo uzmite u obzir da mrežne stranice trećih strana mogu tražiti podatke koje nisu u skladu s DABJ Politikom Privatnosti pa Vas molimo da prije davanja bilo kakvih podataka pročitate njihove Politike privatnosti.


  Zaštita Vaših podataka

  DABJ se obvezuje da neće prodati, iznajmiti ili dijeliti Vaše podatke trećoj strani bez Vaše suglasnosti, osim u slučaju službenog zahtjeva za podacima državnih institucija Republike Hrvatske, a tada osim podataka o pravnoj/fizičkoj osobi može biti zatražen i pristup dnevncima (LOG) i bazama podataka.


  Izjava o povjerljivosti

  Ovom izjavom se DABJ obvezuje da će sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u zbirkama osobnih podataka ustanove te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

  DABJ se obvezuje da osobne podatke kojima ima pravo i ovlast pristupa neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama uz izuzetak gore spomenutih situacija gdje su dotični podaci ključni za pružanje usluge te se obvezuje da će povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.


  Pohrana i rok čuvanja podataka

  Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka lokalno, na našem računalu. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

  Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo trajno ili do izmjene mrežnih stranica.


  Prava pojedinaca

  Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate na pisarnica@dabj.hr

  Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na pisarnica@dabj.hr, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno.

  Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu.

  Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.


  Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

  U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

  Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

  - ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
  - ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
  - ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

  Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.


  Vaša privola

  Korištenjem ove mrežne stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.


  Promjene naše politike privatnosti

  U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

  Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 25. 03. 2019. godine.


  Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

  U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

  Uporaba kolačića

  Kako bi ova mrežna stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies) . Preko 90 % svih mrežnih stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25. 03. 2011. godine obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem mrežnestranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.


  Što je kolačić?

  Kolačići su sastavni dio suvremenih internetskih stranica i sami po sebi nisu štetni, ne sadržavaju viruse ili neke druge zlonamjerne kodove.

  Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane mrežne stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za mrežnu stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu mrežnu stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

  Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – mrežnu stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.


  Vrste kolačića

  - Privremeni ili susret kolačići
  - Trajni ili pohranjeni kolačići
  - Vlastiti kolačići
  - Drugi kolačići

  Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih mrežna mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju. Mi ih koristimo da omogućimo pristup sadržaju.

  Trajni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih mrežnih mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Trajni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.


  Kako onemogućiti kolačiće

  Isključivanjem kolačića odlučujete da nećete dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internet pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite Internet preglednik koji koristite.

  Chrome

  Firefox

  Internet Explorer

  Opera

  Imajte na umu, blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati ovu mrežnu stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam možda neće biti dostupne.

  Ako želite saznati više o kolačićima, uključujući i informacije o tome kako se kolačići postavljaju te kako možete upravljati njima ili ih isključiti, posjetite mrežnu stranicu www.allaboutcookies.org ili www.youronlinechoices.eu. Ako želite onemogućiti praćenje putem servisa Google Analytics na svim mrežnim mjestima, posjetite mrežnu stranicu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  posljednje izmjenjeno 25. 8. 2020.

 • Pristupačnost web sadržaju

  Izjava o pristupačnosti

  Državni arhiv u Bjelovaru nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019) (u daljnjem tekstu: Zakon) te Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Direktiva).

  Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na službene mrežne stranice Državnog arhiva u Bjelovaru www.dabj.hr.


  Stupanj usklađenosti

  Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom i Direktivom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


  Nepristupačan sadržaj

  Sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive, Državni arhiv u Bjelovaru proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

  - dio linkova prikazan je s tekstom
  - digitalizirano arhivsko gradivo nije podložno izmjenama veličine i boje fonta
  - digitalizirano arhivsko gradivo nije podložno promjeni veličine i boje pozadine teksta


  Navigacija pomoću tipkovnice

  Sve web stranice trebali bi biti pristupačne uz upotrebu tipkovnice, prije svega zbog toga što određeni dio korisnika nije u mogućnosti koristiti miša, ili gledati u ekran. Štoviše, prema portalu WebAIM, u istraživanju koje obuhvaća osobe s oštećenjima vida (članak na linku https://webaim.org/blog/low-vision-survey2-results/), 60.4% anketiranih osoba izjavilo je da uvijek ili često koriste tipkovnicu u svrhe kretanja po web stranici. Također, osobe s privremenim ili trajnim gubitkom upotreba ruku ili oštećenja mišića za kontrolu ruku također mogu koristiti tipkovnicu ili prilagođene tipkovnice za kretanje po web stranici.

  Kratice na tipkovnici koje možete koristiti na ovoj stranici:

  - Pritisak na tipku Tab stavlja fokus na prvu stavku stranice, dok pritisak na tipku Enter za biranje određene stavke.
  Ponovni pritisak na tipku Tab stavlja fokus na sljedeću stavku koja se može izabrati na toj stranici.
  Pritisak kombinacije tipki Shift + Tab stavlja fokus na prethodnu stavku koja se može izabrati na toj stranici.

  - Pomaknite se prema dolje: razmak (space) ili strelica dolje

  - Pomaknite se prema gore: shift + razmak (space) ili strelica gore

  - Na dno stranice: tipka End

  - Na vrh stranice: tipka Home

  - Naprijed: tipka Alt + desna stralica

  - Natrag: tipka Alt + lijeva stralica

  - Osvježitti stranicu: tipka F5

  - Prikaz preko cijelog ekrana: tipka F11

  - Pretraživanje teksta: tipka CTRL + F


  Promjena postavki veličina slova i teksta

  Veličinu teksta sadržaja možete promijeniti s pomoću opcije za promjenu veličine teksta u postavkama preglednika.

  Radi lakšeg i bržeg načina promjene veličine slova na stranici DABJ u gornjem desnom kutu imate tipku na koju pritiskom mijenjate veličinu cijelog teksta na stranici.

  Portal UX Movement (više o članku na linku http://uxmovement.com/content/why-you-should-never-center-align-paragraph-text/) javlja da poravnavanje teksta utječe na čitljivost. Centrirani tekst otežava čitanje zbog nedostatka ravnog lijevog ruba, drugim riječima, ne postoji konzistentna putanja za oko koje nastavlja u sljedeći redak teksta. Lijevo centrirani tekst također olakšava skeniranje teksta i pronalazak predaha (bijelog prostora koji odvaja odlomke i podnaslove) u tekstu.

  Ukoliko imate problema s disleksijom, preporučamo upotrebu fonta “OmoType”, a dostupna je i mobilna aplikacija za pomoć pri čitanju “OmoReader” za Android i iOS uređaje.

  Na stranici DABJ koristimo jednostavan font. Fontovi koje koristimo na stranici su Verdana, Calibri i Coda.

  Standardna veličina fonta na stranici je 16px (1em)

  Na stranici nema pokretnog teksta (element marquee)


  Promjena postavki načina prikaza

  Upotreba boje utječe na pristupačnost. Prema istraživanju portala WebAIM (više o istraživanju na linku https://webaim.org/blog/low-vision-survey2-results/), 75% ispitanika prijavilo je više vrsta vizualnih poteškoća, 61% prijavilo je probleme sa svjetlošću i odsjajem, a 46% osjetljivost na kontrast.

  Korisnicima stranice DABJ omogućili smo da pritiskom na tipku "Dodaj kontrast", koja se nalazi u gornjem desnom kutu, mogu promijeniti boju stranice, odnosno pritiskom stranica postaje crno-bijeka.

  Prikaz stranica DABJ je optimiziran za prikaz na svim ekranima (od mobilnih do TV uređaja).


  Slike

  Za sve relevantne slike dostupan je tekstni ekvivalent.


  Čitači zaslona i pretvorba teksta u govor

  Asistivna tehnologija uvelike pomaže u poboljšanju funkcionalnih mogućnosti upotrebe pametnih telefona u osoba s invaliditetom. Postoje već ugrađene aplikacije i alati u sustave kao i dodatne postavke. Također postoje i mobilne aplikacije za naše pametne uređaje.

  Popis dostupnih za svakodnevnu primjenu:

  Mobilno:
  – Google TalkBack (Android)
  – Voiceover (iPhone)
  – Ease of Access (Windows Phone)
  – Talks (Symbian)
  – Mobile Speak Pocket (Windows mobile)
  – Orator (Blackberry)
  Windows: JAWS, Window Eyes, NVDA
  Mac: VoiceOver
  Linux: GNome-Orca


  Priprema ove izjave o pristupačnosti

  Ova je izjava sastavljena je 27. svibnja 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Državni arhiv u Bjelovaru.

  Povratne informacije i podaci za kontakt

  Podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Bjelovaru možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive.

  Zahtjev možete podnijeti Moniki Stojan, službenici za informiranje Državnog arhiva u Bjelovaru:

  telefonom na broj: +38543 244-487,

  elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pisarnica@dabj.hr

  poštom na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 3, 43000 Bjelovar.


  Postupak praćenja provedbe propisa

  Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

  Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

  Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

  Kontakt:

  Povjerenik za informiranje

  Jurišićeva 19

  10000 Zagreb

  Tel: 01 4609 041

  Fax: 01 4609 096

  E-mail: ppi@pristupinfo.hr


  posljednja promjena 25. 8. 2020.