Stranica za slijepe

Info

Poziv na prikupljanje materijala

19.09.2023.

U okviru Dana europske baštine, Državni arhiv u Bjelovaru, u suradnji s Moto klubom Bjelovar, organizira prikupljanje fotografija nastalih do 2000. godine te svih zapisa i sjećanja na prvosvibanjske izlete, uranak i Moto budnicu, bilo da se radi o vožnji motorima ili biciklima.

Pozivamo sve Bjelovarčane da svoje materijale donesu u Državni arhiv u Bjelovar, zgrada na Trgu E. Kvaternika 6, svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Arhiv možete kontaktirati i putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@dabj.hr
Arhiv će napraviti stručno skeniranje uz opisivanje događaja na fotografiji i unesti je u Topoteku Bjelovar .
Nakon skeniranja, fotografije će biti vraćene vlasnicima, ali trajno dostupne na digitalnim platformama.
Vlasnici fotografija potpisat će izjavu kojom dopuštaju objavu na digitalnim platformama Topoteka Bjelovar i e-Kultura te korištenje prikupljenih materijali za prijavu Moto budnice na upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, pokrenutu na inicijativu Grada Bjelovara.

Izlet u šumu Kupinovac 1. svibnja 1927. godine. Fotografija: Gradski muzej Bjelovar Moto budnica 2022. godine. Fotografija: Moto klub Bjelovar

Dani europske baštine ove godine obilježavaju se na čak pedesetak lokacija u Hrvatskoj, a u ovogodišnjoj središnjoj temi - Živa baština - ključnu ulogu imaju ljudi, pripadnici zajednice koji s ljubavlju skrbe te brižno čuvaju i nesebično prenose nematerijalnu kulturnu baštinu budućim generacijama.

Više o Danima europske baštine i našem programu pogledajte u programskoj knjižici Dani europske baštine 2023.pdf i na poveznici Ministarstvo kulture i medija

Natječaj za izbor ravnateljice/ravnatelja Državnog arhiva u Bjelovaru

07.09.2023.

Sukladno članku 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i čl. 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/19, 114/22), a na temelju čl. 18. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru (Pročišćeni tekst), KLASA: 003-05/22-01/03, URBROJ: 2103-26-01-22-01 01 od 8. lipnja 2022. godine, Državni arhiv u Bjelovaru raspisuje

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Bjelovaru


I. Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njime izjednačen studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture znanosti i obrazovanja,

– položen stručni ispit iz arhivske struke,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Iznimno se za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

II. Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

– životopis

– prijedlog programa rada za mandatno razdoblje,

– diplomu (ovjerena preslika)

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili elektronički zapis domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranju s podacima iz matične evidencije, ne stariji od 30 dana ili preslik ugovora o radu)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci, (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom)

Izabrani kandidat/kandidatkinja za ravnatelja/ravnateljicu, obvezan/obvezna je potpisati izjavu da ne postoje okolnosti iz članka 39. stavka. 2. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) za obavljanje dužnosti.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona – popis dokaza dostupan na: internetskoj stranici Ministarstva branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Bjelovaru imenuje ministrica kulture i medija Republike Hrvatske na četiri godine.

Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – NN br. 42/18). U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, elektroničku adresu.

Za dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta koje kandidati/kandidatkinje mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika poslodavac može naknadno tražiti predočenje originala na uvid.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar s naznakom: »Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonom propisanom roku.

Državni arhiv u Bjelovaru

U Bjelovaru 6. 9. 2023.

KLASA: 007-03/23-01/01

URBROJ: 2103-26-01-23-01 od 6. 9. 2023.

Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice.pdf

Ažurirano na stranici

25. 07. 2023. na stranicu je postavljen Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI 2023.pdf i Popis otvorenih registara i baza podataka DABJ.xls iz domene prava na pristup informacijama

Istražite Državni arhiv u Bjelovaru

Nazovite nas ili posjetite

Telefon: +385 43 244 487, Trg Eugena Kvaternika 6

Trebate informaciju

Provjerite stranicu FAQ (često postavljena pitanja)

Pratite nas

Facebook & Instagram

Korisne poveznice
HDA
Arhinet
HAD
MINISTARSTVO
Icarus
DLM