Stranica za slijepe

Info

Javni poziv - arhivist pripravnik

07-11-2022

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru, a u skladu s Planom prijama pripravnika u sektoru kulture za 2022. godinu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, ravnateljica objavljuje

JAVNI POZIV

za popunu radnih mjesta:

1. arhivist/ica – pripravnik/ica, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – humanističkog ili društvenog smjera;

– bez radnog iskustva,

– temeljna informatička osposobljenost i vještine,

– znanje jednoga stranog jezika,

– probni rad 12 mjeseci.

Kandidatima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog poziva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u pozivu.

Uz pisanu prijavu na javni poziv potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete poziva:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma),

– dokaz o državljanstvu,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),

– dokaz o znanju jednog stranog jezika i to preslika svjedodžbu srednje škole ili indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika.

Na javnom pozivu ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na poziv pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz poziva i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će obavješteni o terminu intervjua.

Za kandidata koji se ne odazove na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na poziv te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar, s naznakom: ˝Za javni poziv na radno mjesto pripravnika˝

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni poziv neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Državnog arhiva u Bjelovaru.

Državni arhiv u Bjelovaru

Martina Krivić Lekić, ravnateljica

NAPOMENA: zapošljavanje pripravnika odvija se preko mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje stoga su prihvatljivi kandidati isključivo osobe bez radnog iskustva koje prvi puta zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale.

Ažurirano na stranici

6. 01. 2024. na stranicu je postavljen ažurirani popis matičnih knjiga popis matičnih knjiga s područja nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru

Istražite Državni arhiv u Bjelovaru

Nazovite nas ili posjetite

Telefon: +385 43 244 487, Trg Eugena Kvaternika 6

Trebate informaciju

Provjerite stranicu FAQ (često postavljena pitanja)

Pratite nas

Facebook & Instagram

Korisne poveznice
HDA
Arhinet
HAD
MINISTARSTVO
Icarus
DLM
DLM