Stranica za slijepe

Info

Natječaj za popunu radnog mjesta - arhivist

21-03-2024

KLASA: 112-01/24-01/02

URBOROJ: 2103-26-01-24-02

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru (dalje: Arhiv) uz suglasnost Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 11. ožujka 2024. godine (KLASA: 112-01/24-01/0072, URBROJ: 532-02-01/1-24-02), u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Bjelovaru, ravnateljica Arhiva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– arhivist (m/ž), 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – humanističkog ili društvenog smjera
 • položen stručni ispit za zvanje arhivist odnosno obveza polaganja stručnog ispita u primjerenom roku, a najkasnije u roku od 18 mjeseci, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • znanje jednog stranog jezika
 • probni rad šest mjeseci.
 • Ako se ne prijave kandidati (m/ž) s položenim stručnim ispitom za zvanje arhivist, u obzir dolaze kandidati (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima o čemu je potrebno priložiti dokaz.

  Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis
 • diploma (preslika)
 • dokaz o državljanstvu (preslika)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (»e-radna knjižica«, ne stariji od 30 dana od objave natječaja – izvornik),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata (m/ž) ne vodi kazneni postupak ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom (izvornik – ne starije od 30 dana od objave natječaja),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za arhivista
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika i to presliku svjedodžbu srednje škole ili indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika.
 • Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju i dokazi o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

  Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, bit će pozvani na razgovor. O vremenu razgovora, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom. Arhiv pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

  Za kandidata koji se ne odazove na razgovor, smatrat će se da je povukao prijavu na poziv te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

  Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata te se čuvaju pet godina od završenog postupka odabira kandidata.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Bjelovaru, na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto arhivist«.

  O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Državnog arhiva u Bjelovaru.


  NN-33-2024-20.3.2024..pdf

  Ažurirano na stranici

  6. 01. 2024. na stranicu je postavljen ažurirani popis matičnih knjiga popis matičnih knjiga s područja nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru

  Istražite Državni arhiv u Bjelovaru

  Nazovite nas ili posjetite

  Telefon: +385 43 244 487, Trg Eugena Kvaternika 6

  Trebate informaciju

  Provjerite stranicu FAQ (često postavljena pitanja)

  Pratite nas

  Facebook & Instagram

  Korisne poveznice
  HDA
  Arhinet
  HAD
  MINISTARSTVO
  Icarus
  DLM
  DLM